سموم حشره کش

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 06 سپتامبر 2016

سموم حشره کش

مالاتیون شیماگرو 57%

پرمترین شیماگرو 25%

دلتامترین شیماگرو 2.5%

فن پروپاترین شیماگرو 10%

دیکلرووس شیماگرو 50%

دیازینون شیماگرو 60%

فن والریت شیماگرو 20%

کلر پیریفوس شیماگرو 40.8%

فوزالون شیماگرو 35%

اتیون شیماگرو 47%

فنیتروتیون شیماگرو 50%

سایپرمترین شیماگرو 40%

پروفنفوس شیماگرو 40%

پروفنفوس شیماگرو 50%

هگزافلومورون شیماگرو 10%

دیمتوات شیماگرو 40%

 مالاتیون شیماگرو 57%  –  MALATHION 57% EC (W/V)

حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی، کنه کش

نام تجاری: مالاتیون

ماده موثر: 570 گرم بر کیلوگرم مالاتیون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 1375-5500 MG/KG

توصیه مصرف:

 پرمترین شیماگرو 25%  –  PERMETHRIN 25% EC (W/V)

حشره کش تماسی با طیف وسیع

نام تجاری: آمبوش

ماده موثر: 250 گرم پرمترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 430-6000 MG/KG

توضیحات: حشره کش تماسی از گروه پایروتیروئیدهای سنتتیک که با مصرف کم دارای اثر و دوام طولانی می باشد.

توصیه مصرف:

 دلتامترین شیماگرو 2/5%  –  DELTAMETHRIN 2.5% EC (W/V)

حشره کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر

نام تجاری: دسیس

ماده موثر: 25 گرم دلتامترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):IB

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 135-5000 MG/KG

توصیه مصرف:

 فن پروپاترین شیماگرو 10%  –  FENPROPATHRIN 10% EC (W/W)

حشره کش و کنه کش گوارشی و تماسی و دور کننده

نام تجاری: دانیتول

ماده موثر: 100 گرم بر لیتر فن پروپاترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 70.6 MG/KG

توصیه مصرف:

 دیکلرووس شیماگرو 50%  –  DICHLORVOS 50% EC (W/V)

حشره کش تماسی گوارشی، تدخینی و نفوذی

نام تجاری: ددواپ

ماده موثر: 500 گرم دیکلرووس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):IB

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 50 MG/KG

توضیحات: دیکلرووس حشره کشی است که علیه آفات مکنده به کار می رود. این سم به علت خاصیت تبخیری شدید که 3 روز بعد اثرش زائل می گردد قابل استفاده در صیفی و سبزیجات نیز می باشد.

توصیه مصرف:

 دیازینون شیماگرو 60%  –  DIAZINON 60% EC (W/P)

حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و تنفسی

نام تجاری: بازودین

ماده موثر: 600 گرم بر لیتر دیازینون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 1250 MG/KG

توصیه مصرف:

 فن والریت شیماگرو 20%  –  FENVALERATE 20% EC (W/W)

حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی کمی خاصیت کنه کشی

نام تجاری: سومیسیدین

ماده موثر: 200 گرم بر لیتر فن والریت

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ORAL LD50 FOR RATS = 451 MG/KG

توصیه مصرف:

 کلرپیریفوس شیماگرو 40/8%  –  CHLORPYRIFOS 40.8% EC (W/V)

حشره کش غیر سیستمیک، فسفره تماسی و گوارسی کمی تدخینی

نام تجاری: دورسبان

ماده موثر: 408 گرم بر لیتر کلرپریفوس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ORAL LD50 FOR RATE = 135-163 MG/KG

توضیحات: کلرپیریفوس حشره کشی است فسفره که برای کنترل انواع حشرات در مزرعه و باغات مرکبات و میوه به کار می رود.

توصیه مصرف:

 فوزالون شیماگرو 35%  –  PHOSALONE 35% EC (W/V)

حشره کش فسفره تماسی و گوارشی

نام تجاری: زولون

ماده موثر: 350 گرم بر لیتر

درجه سمیت: TOXICITY CLASS EPA (FROM):IV

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 120 MG/KG

توصیه مصرف:

 اتیون شیماگرو 47%  –  ETHION 47% EC (W/V)

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

نام تجاری: اتیول

ماده موثر: 470 گرم اتیون از گروه فسفره آلی به صورت امولسیون شونده

درجه سمیت: TOXICITY CLASS EPA(FROM):IV

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 208 MG/KG

توصیه مصرف:

 فنیتروتیون شیماگرو 50%  –  FENITROYHION 50% EC (W/W)

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

نام تجاری: سومیتیون

ماده موثر: 500 گرم فنیتروتیون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS (FORM):IV

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 1700 MG/KG

توصیه مصرف:

 سایپرمترین شیماگرو 40%  –  CYPERMETHRIN 40% EC (W/W)

حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی گروه پیرتروئیدها

نام تجاری: ریپکورد

ماده موثر: 400 گرم بر کیلوگرم سایپرمترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 250-4150 MG/KG

توضیحات: لازم به ذکر می باشد در باغهایی که تحت IPM هستند باید با دقت استفاده شود. زیرا برای بند پایان و حشرات مفید، مضر خواهد بود.

توصیه مصرف:

 پروفنفوس شیماگرو 40%  –  PROFENOFOS 40% EC (W/V)

حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع

نام تجاری: کوراکرون

ماده موثر: 400 گرم بر لیتر پروفنفوس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 358 MG/KG

توضیحات: به صورت محلول پاشی به میزان 2.5 لیتر در هر هکتار از محلول تجارتی EC 40% جهت کرم قوزه پنبه. این سم باعث کندی رشد پنبه نیز خواهد شد.

 پروفنفوس شیماگرو 50%  –  PROFENOFOS 50% EC (W/V)

حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع

نام تجاری: کوراکرون

ماده موثر: 500 گرم بر لیتر پروفنفوس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 358 MG/KG

توضیحات: به صورت محلول پاشی به میزان 2.5 لیتر در هر هکتار از محلول تجارتی 40% EC جهت کرم قوزه پنبه. این سم باعث کندی رشد پنبه نیز خواهد شد.

 هگزافلومورون شیماگرو 10%  –  HEXAFLUMORON 10% EC (W/V)

حشره کش سیستمیک و گوارشی گروه بنزوئیل اوره

نام تجاری: کنسالت

ماده موثر: 100 گرم بر لیتر هگزافلومورون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 5000 MG/KG

توضیحات: هگزافلومورون تنظیم کننده رشد حشرات و از گروه شیمیایی بنزوئیل اوره می باشد که از سنتزکیتین در حشرات جلوگیری می کند.

توصیه مصرف:

 دیمتوات شیماگرو 40%  –  DIMETHOATE 40% EC (W/V)

حشره کش سیستمیک، تماسی و گوارشی

نام تجاری: رکسیون

ماده موثر: 400 گرم بر لیتر دیمتوات

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 387 MG/KG

توصیه مصرف:

Article source: http://www.shimagro.com/products-fa/product1-fa.html

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
حشره کش برقی اورجینال 2 کاره آسان خواب چراغ خواب و دور کننده پشه و مگس تیراژه دستگاه تصویه آب خانگی دستگاه تسویه آب خانگی
     

پشه کش نوری یا مگس کش نوری وسیله برای رهایی از شر حشرات موذی در منزل شما

چراغ خواب و دور کننده حشرات تیراژه دفع کننده حشرات مزاحم از محل زندگی و کار شما

دستگاه تصفیه آب با قابلیت 100% تصفیه آب خانگیمه بر هر شیر آبی قابل نصب می باشد

آیا می دانید روزانه چند درصد از مردم از بیماری سنگ کلیه رنج می برند؟؟

     
12,000 تومان خرید حشره کش برقی اورجینال 2 کاره آسان خواب 29,500 تومان خرید چراغ خواب و دور کننده پشه و مگس تیراژه 23,000 تومان خرید دستگاه تصویه آب خانگی 29,000 تومان خرید دستگاه تسویه آب خانگی
     
     
               
عکس محصول      
     
دستگاه تسویه آب خانگی با قابلیت تصفیه 1000 لیتر آب      
     

آیا می دانید روزانه چند درصد از مردم از بیماری سنگ کلیه رنج می برند؟؟

     
     
28,000 تومان خرید دستگاه تسویه آب خانگی با قابلیت تصفیه 1000 لیتر آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *