سموم حشره کش

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 06 سپتامبر 2016

سموم حشره کش

مالاتیون شیماگرو 57%

پرمترین شیماگرو 25%

دلتامترین شیماگرو 2.5%

فن پروپاترین شیماگرو 10%

دیکلرووس شیماگرو 50%

دیازینون شیماگرو 60%

فن والریت شیماگرو 20%

کلر پیریفوس شیماگرو 40.8%

فوزالون شیماگرو 35%

اتیون شیماگرو 47%

فنیتروتیون شیماگرو 50%

سایپرمترین شیماگرو 40%

پروفنفوس شیماگرو 40%

پروفنفوس شیماگرو 50%

هگزافلومورون شیماگرو 10%

دیمتوات شیماگرو 40%

 مالاتیون شیماگرو 57%  –  MALATHION 57% EC (W/V)

حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی، کنه کش

نام تجاری: مالاتیون

ماده موثر: 570 گرم بر کیلوگرم مالاتیون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 1375-5500 MG/KG

توصیه مصرف:

 پرمترین شیماگرو 25%  –  PERMETHRIN 25% EC (W/V)

حشره کش تماسی با طیف وسیع

نام تجاری: آمبوش

ماده موثر: 250 گرم پرمترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 430-6000 MG/KG

توضیحات: حشره کش تماسی از گروه پایروتیروئیدهای سنتتیک که با مصرف کم دارای اثر و دوام طولانی می باشد.

توصیه مصرف:

 دلتامترین شیماگرو 2/5%  –  DELTAMETHRIN 2.5% EC (W/V)

حشره کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر

نام تجاری: دسیس

ماده موثر: 25 گرم دلتامترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):IB

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 135-5000 MG/KG

توصیه مصرف:

 فن پروپاترین شیماگرو 10%  –  FENPROPATHRIN 10% EC (W/W)

حشره کش و کنه کش گوارشی و تماسی و دور کننده

نام تجاری: دانیتول

ماده موثر: 100 گرم بر لیتر فن پروپاترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 70.6 MG/KG

توصیه مصرف:

 دیکلرووس شیماگرو 50%  –  DICHLORVOS 50% EC (W/V)

حشره کش تماسی گوارشی، تدخینی و نفوذی

نام تجاری: ددواپ

ماده موثر: 500 گرم دیکلرووس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):IB

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 50 MG/KG

توضیحات: دیکلرووس حشره کشی است که علیه آفات مکنده به کار می رود. این سم به علت خاصیت تبخیری شدید که 3 روز بعد اثرش زائل می گردد قابل استفاده در صیفی و سبزیجات نیز می باشد.

توصیه مصرف:

 دیازینون شیماگرو 60%  –  DIAZINON 60% EC (W/P)

حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و تنفسی

نام تجاری: بازودین

ماده موثر: 600 گرم بر لیتر دیازینون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 1250 MG/KG

توصیه مصرف:

 فن والریت شیماگرو 20%  –  FENVALERATE 20% EC (W/W)

حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی کمی خاصیت کنه کشی

نام تجاری: سومیسیدین

ماده موثر: 200 گرم بر لیتر فن والریت

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ORAL LD50 FOR RATS = 451 MG/KG

توصیه مصرف:

 کلرپیریفوس شیماگرو 40/8%  –  CHLORPYRIFOS 40.8% EC (W/V)

حشره کش غیر سیستمیک، فسفره تماسی و گوارسی کمی تدخینی

نام تجاری: دورسبان

ماده موثر: 408 گرم بر لیتر کلرپریفوس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ORAL LD50 FOR RATE = 135-163 MG/KG

توضیحات: کلرپیریفوس حشره کشی است فسفره که برای کنترل انواع حشرات در مزرعه و باغات مرکبات و میوه به کار می رود.

توصیه مصرف:

 فوزالون شیماگرو 35%  –  PHOSALONE 35% EC (W/V)

حشره کش فسفره تماسی و گوارشی

نام تجاری: زولون

ماده موثر: 350 گرم بر لیتر

درجه سمیت: TOXICITY CLASS EPA (FROM):IV

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 120 MG/KG

توصیه مصرف:

 اتیون شیماگرو 47%  –  ETHION 47% EC (W/V)

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

نام تجاری: اتیول

ماده موثر: 470 گرم اتیون از گروه فسفره آلی به صورت امولسیون شونده

درجه سمیت: TOXICITY CLASS EPA(FROM):IV

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 208 MG/KG

توصیه مصرف:

 فنیتروتیون شیماگرو 50%  –  FENITROYHION 50% EC (W/W)

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

نام تجاری: سومیتیون

ماده موثر: 500 گرم فنیتروتیون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS (FORM):IV

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 1700 MG/KG

توصیه مصرف:

 سایپرمترین شیماگرو 40%  –  CYPERMETHRIN 40% EC (W/W)

حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی گروه پیرتروئیدها

نام تجاری: ریپکورد

ماده موثر: 400 گرم بر کیلوگرم سایپرمترین

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 250-4150 MG/KG

توضیحات: لازم به ذکر می باشد در باغهایی که تحت IPM هستند باید با دقت استفاده شود. زیرا برای بند پایان و حشرات مفید، مضر خواهد بود.

توصیه مصرف:

 پروفنفوس شیماگرو 40%  –  PROFENOFOS 40% EC (W/V)

حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع

نام تجاری: کوراکرون

ماده موثر: 400 گرم بر لیتر پروفنفوس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 358 MG/KG

توضیحات: به صورت محلول پاشی به میزان 2.5 لیتر در هر هکتار از محلول تجارتی EC 40% جهت کرم قوزه پنبه. این سم باعث کندی رشد پنبه نیز خواهد شد.

 پروفنفوس شیماگرو 50%  –  PROFENOFOS 50% EC (W/V)

حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع

نام تجاری: کوراکرون

ماده موثر: 500 گرم بر لیتر پروفنفوس

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 358 MG/KG

توضیحات: به صورت محلول پاشی به میزان 2.5 لیتر در هر هکتار از محلول تجارتی 40% EC جهت کرم قوزه پنبه. این سم باعث کندی رشد پنبه نیز خواهد شد.

 هگزافلومورون شیماگرو 10%  –  HEXAFLUMORON 10% EC (W/V)

حشره کش سیستمیک و گوارشی گروه بنزوئیل اوره

نام تجاری: کنسالت

ماده موثر: 100 گرم بر لیتر هگزافلومورون

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U

ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 5000 MG/KG

توضیحات: هگزافلومورون تنظیم کننده رشد حشرات و از گروه شیمیایی بنزوئیل اوره می باشد که از سنتزکیتین در حشرات جلوگیری می کند.

توصیه مصرف:

 دیمتوات شیماگرو 40%  –  DIMETHOATE 40% EC (W/V)

حشره کش سیستمیک، تماسی و گوارشی

نام تجاری: رکسیون

ماده موثر: 400 گرم بر لیتر دیمتوات

درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II

ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 387 MG/KG

توصیه مصرف:

Article source: http://www.shimagro.com/products-fa/product1-fa.html

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش شبیه سازی بسیار واقعی جمعیت حشرات به کمک نرم افزار Maya آموزش مدل سازی و حجاری کاراکتر بازی حشره غول آسا در 3Ds Max و ZBrush آموزش تکنیک های مدلسازی واقعی حشرات بوسیله ZBrush آموزش متحرک سازی حشرات در Maya
     

آموزش شبیه سازی جمعیت حشرات به کمک ابزارها و امکانات نرم افزار مایا

آموزش ساخت ، مدل سازی و حجاری یک کاراکتر بازی در نرم افزارهای ZBrush و 3Ds Max

آموزش مدلسازی یک عقرب و یک زنبور وحشی با تکنیک های مدلسازی حشرات با ZBrush

آموزش متحرک سازی حشرات بوسیله نرم افزار مایا - بصورت کاملا کاربردی و گام به گام

     
10,000 تومان خرید آموزش شبیه سازی بسیار واقعی جمعیت حشرات به کمک نرم افزار Maya 10,000 تومان خرید آموزش مدل سازی و حجاری کاراکتر بازی حشره غول آسا در 3Ds Max و ZBrush 10,000 تومان خرید آموزش تکنیک های مدلسازی واقعی حشرات بوسیله ZBrush 10,000 تومان خرید آموزش متحرک سازی حشرات در Maya
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
aآموزش ساخت اسکلت بندی ( Rigging ) مناسب برای حشرات در مایا اسپری دافع حشرات نانو با گارانتی شرکتی مستند زیبا و دیدنی حشرات-اورجینال دستگاه حشره کش برقی ریددکس برقی
     

آموزش ساخت اسکلت حشرات که نقش مهمی در انیمیشن سازی دارد

اسپری ضد حشرات نانو دارای شماره پروانه 118/21694 و شماره شناسه نانو 102/3/1139

اورجینال-کاملترین و با کیفیت ترین مجموعه مستند حشرات و خزندگان-

برای دفع حشرات

     
12,000 تومان خرید aآموزش ساخت اسکلت بندی ( Rigging ) مناسب برای حشرات در مایا 16,000 تومان خرید اسپری دافع حشرات نانو  با گارانتی شرکتی 7,300 تومان خرید مستند زیبا و دیدنی حشرات-اورجینال 30,000 تومان خرید دستگاه حشره کش برقی ریددکس برقی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
فروش اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار فروش اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck خرید اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck خرید اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار
     

گیاه حشره خوار | آیا می خواهید یک گیاه زیبای گوشت خوار داشته باشید؟‬

مچبند دافع حشرات بهترین محصول بهداشتی سال 2012

تایید شده ترین راه حل برای دفع حشرات مزاحم می باشد

گیاه حشره خوار | آیا می خواهید یک گیاه زیبای گوشت خوار داشته باشید؟‬

     
12,000 تومان خرید فروش اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار 12,000 تومان خرید فروش اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck 12,000 تومان خرید خرید اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck 12,000 تومان خرید خرید اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول  
     
طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش -اورجینال طرح توجیهی تولید کویل حشره کش -اورجینال طرح توجیهی تولید حشره کش زیستی -اورجینال  
     

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

 
     
14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش -اورجینال 14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید کویل حشره کش -اورجینال 14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید حشره کش زیستی -اورجینال    
     
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *