استفاده از ادجوانت ها در علف کش ها با تاكید بر روی علف كش …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 16 مارس 2017
استفاده از ادجوانت ها در علف کش ها با تاكید بر روی علف كش ...

استفاده از ادجوانت ها در علف کش ها با تاکید بر روی علف کش جدید تری فلوکسی سولفورن سدیم(انوک) در پنبه

تاریخ : ۱۵ تیر ۱۳۸۷

استفاده از ادجوانت ها در علف کش ها با تاکید بر روی علف کش جدید تری فلوکسی سولفورن سدیم(انوک) در پنبه

اردشیر کهنسال ، منصور شهاب ،شاهرخ سامانی، عبدالرضا آزاده دل،عبدالرحیم اسماعیل پور
کارشناس ارشد شناسایی ومبارزه با علف هرز، معاونت اشتغال و برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان فارس مسول صنایع ومکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فسا،مسئول و کارشناس حفظ نباتات مرکز ترویج جهاد کشاورزی شیبکوه،
E-mail:b4kohansal@yahoo.com
مقدمه
فقط مقدار کمی از علفکشها زمانی که به صورت مواد تکنیکی در جه بندی شده استفاده شوند.موجبات کنترل کافی علف های هرز را فراهم می آورند.از این رو،تحقیقات و تکامل علف کشها سعی در بهبود تاثیر ترکیبات شیمیایی از طریق اخطلات آنها با مواد فرمولاسیونی متفاوت وادجوانت دارد(راشد وهمکاران۱۳۸۵ ).ارنس (۱۹۹۴) در تعریف ادجوانت بیان کرد که هر گونه ماده ای که به فرمولاسیون علف کش یا به مخزن سمپاش اضافه شود و باعث تغییری در فعالیت های علف کش یا ویژگیهای کاربرد آن، شود (ریجاردسون و همکاران ۲۰۰۴ ) .اغلب ادجوانتها از نظر بیولوژیکی به خودی خود غیر فعال محسوب می شوند،از این رو می توان چنین فرض کرد فقط علف کشها هستند که در گیاهان عمل می نمایند. صرفه جویی در کاربرد ماده موثر علف کشهای گران قیمت(صرفه جویی مالی)،کاهشاثرات مضر محیطی کاربرد علف کشها،ممانعت از باد بردگی علفکشها و غیره از دلایل استفاده از ادجوانتها به حساب می آید(راشد وهمکاران۱۳۸۵ ). استفاده از اجوانت فعالیت علف کش را به وسیله افزایش جذب ،پراکنش یا چسبندگی قطرات را افزایش می دهد یا باعث کاهش تجزیه نوری علف کش می شود (پننر ۲۰۰۰) .
کابرد ادجوانت ها در علف کش ها
علف کشهای بازدارنده استولاکتات سینتاز (ALS ) برای کارایی مناسب آنها از سورفا کتانهای غیر یونی (NIS ) یا روغنهای تغلیظ شده گیاهی  (COC ) استفاده می شود . انتخاب سورفا کتانت می تواند تأثیر ویژه ای بر روی کاربرد علف کشهای پس رویشی بازدارنده استولاکتات سینتاز ( ALS) داشته باشد . علف کش کلوریمون بیشترین اثر خود را در کنترل علف هرز( Sesbania exaltata ) زمانی میگذرد که با یک سورفاکتانت  غیر یونی (NIS  ) یا یک ارگانوسیلیکون  (OSS ) استفاده شود نسبت به زمانی که از یک روغن تغلیظ شوند گیاهی( COC ) مورد مصرف قرار گرفته بود (جوردن و بورنس ۱۹۹۷) .
سان و همکاران ( ۱۹۹۶ ) بیان کردند که ارگانوسیلیکون OSS)) باعث افزایش چسبندگی قطرات علف کش پریمیسولفورن به گاوپنبه شد و نسبت به دیگر اجوانتها حتی بعد از بارندگی نیز باعث کنترل گاوپنبه شد.
جوردن(۱۹۹۶  )گزارش کرد که کنترل اویارسلام زرد باعلف کش کلوریمون و روغنهای تغلیظ شونده گیاهی نسبت به کاربرد این علف کش با سورفاکتانتهای غیر یونی (NIS  ) یا ارگانوسیلیکون OSS))  بیشتر انجام می شود ،اما علف کش ایمازاتاپیر بیشترین اثر خود را با ارگانو سیلیکون OSS)) یا روغنهای تغلیظ شونده گیاهی( COC ) نسبت به سورفاکتانهای غیر یونی (NIS  ) می گذارد .
پژوهشهای دیگری نیز این امرا را بیان می کنند که از آن جمله می توان به اثر روغنهای تغلیظ شونده گیاهی( COC ) با علف کش پیری تیوباک جهت کنترل نیلوفر نام برد، که دارای بیشترین اثر نسبت به کاربرد این علف کش با سور فاکتانتهای غیریونی یا بدون سورفاکتانت بود (جوردن ۱۹۹۳) . جهت کاریی مناسب تری فلوکسی سولفورن سدیم آن را باید با یک سورفاکتانت غیریونی به میزان ۲۵ درصد حجمی به کاربرد (ریچارد سون و همکاران ۲۰۰۴ ) .
ریچاردسون و همکاران (۲۰۰۴ ) ضمن کاربرد علف کش تری فلوکسی سولفورن سدیم با هریک از سورفاکتانت های غیریونی(NIS  ) ، روغنهای  تغلیظ شونده گیاهی ( COC ) و یا یک اجوانت اوره –باز  ( UBA ) ، بیان کردند که مقدار علف کش و تیمار اجوانت بر روی عملکرد الیاف پنبه و کیفیت آن اثری نداشت .سلیمی و همکاران ۱۳۸۴ ضمن بررسی دوزهای مختلف(۱۰ ،۱۵ ،۲۰ گرم در هکتار ) با و بدون اجوانت ، بیان کردند که دوز ۱۵ گرم در هکتار علف کش همراه با اجوانت مؤثرترین تیمار در کنترل علف هرز و افزایش عملکرد پنبه در مقایسه با سایر تیمارها بود
ریچارد سون و همکاران ۲۰۰۴ گزارش کردند که بیشترین خسارت علف کش تری فلوکسی سولفورن سدیم به پنبه و کاهش ارتفاع وقتی ایجاد شد که علف کش تری فلوکسی سولفورن سدیم با روغنهای تغلیظ شونده گیاهی ( COC ) به کاربرده شده بود . اما مقدار علف کش و تیمارهای اجوانت عملکرد الیاف پنبه و کیفیت آن اثری نداشت .
ریچارد سون و همکاران (۲۰۰۴ ) در طی سه ساله مطالعه خود ،میزان خسارت بر روی گیاه زراعی یک هفته بعد از مصرف  تری فلوکسی سولفورن سدیم به میزان ۸/۳ . ۵/۷ گرم در هکتار به شرط وجود اجوانتها به ترتیب به میزان ۲۷ و ۳۴ درصد گزارش کردند اما ۴ هفته بعد ، میزان خسارت برای ۸/۳ و ۵/۷ گرم در هکتار علف کش به ترتیب ۶ تا ۱۴ درصد و ۱۰ تا ۲۱ درصد در طی این سه سال بیان شد . همچنین میزان کاهش ارتفاع در تیمار بدون کنترل ۱۶ تا ۳۱ درصد بود .

علف کش تری فلوکسی سولفورن سدیم (انووک )
به ندرت علف کشهای پس رویشی در زراعت پنبه در ایران مورد استفاده قرار گرفته است.و بیشتر از علف کشهای قبل از کاشت و یا پیش رویشی استفاده شده است.هود تز و همکاران (۲۰۰۰ ) بیان کرد که CGA362622 که برای آن نام عمومی تری فلوکسی سولفورن سدیم پیشنهاد شده و دارای فرمول شیمیایی [ ان- ({ ۴و۶ – دی متوکسی -۲- پیریمدینیل ) کار با مویل]] -۳- (۲و۲و۲تری فلورواتوکسی) – پیریدین -۲- نمک سولفونید آمونیم می باشد   . از علف کش های پس رویشی و خانواده سولفونیل اوره و بازدارنده آنزیم استولاکتات سینتاز (ALS) می ب
اشد . تری فلوکسی سولفورن سدیم با نام تجاری انووک می باشد که جهت کاربرد آن باید از سور فاکتانتهای غیر یونی به میزان ۲۵در صد حجمی استفاده کرد و در مرحله ۵ برگی و یا ۶۰ روز قبل از برداشت پنبه به کاربرده می شود (فریلو همکاران۲۰۰۶) .
 تری فلوکسی سولفورن سدیم از نظر سم شناسی علف کشی بسیار مناسب و با سمیت بسیار پایین برای جانداران ،سازگار با  محیط زیست و به مقدار بسیار کم به کار برده می شود (هود تز و همکاران ۲۰۰۰) . پورت فیلد و همکاران( ۲۰۰۲) ؛تزوکسلرت و همکاران (۲۰۰۳) گزارش کردند که ارزیابی هایی انجام شده در محصولات برای این علف کش در کنترل علف های هرز پنبه ،نیشکر ، چمن کاریهای فصل گرم و چندین محصول فرعی دیگر انجام گرفته است .
تری فلوکسی سولفورن سدیم را می توان به صورت پس رویشی در پنبه های غیر تراریخته و تراریخته در مرحله بعد از ۵ برگی پنبه استفاده کرد (هالووی و همکاران ۲۰۰۱) . کاربرد آن زودتر از مرحله پنج برگی قابل توصیه نمی باشد زیرا باعث ایجاد خسارت در پنبه می شود . (فریل و همکاران ۲۰۰۶) این علف کش به طور متنوع باعث توسعه کنترل علف های هرز مسئله ساز پهن برگ در پنبه که شامل گونه های تاج خروس ، سلمه تره , آمبروسیا و اکثر گونه های نیلوفر و همچنین اویارسلام می شود (ترو کسلر و همکاران ۲۰۰۳ ؛ هولووای و همکاران ۲۰۰۰ )  . تروکسلر و همکاران (۲۰۰۳ )گزارش کردند که تری فلوکسی سولفورن سدیم توانایی کنترل و تحت فشار قرار دادن ،علف های هرز سمج مانند اویارسلام زرد ، اویارسلام ارغوانی و قیاق را دارا می باشد . کروکس و همکاران (۲۰۰۳) ؛بوروک وا و ویل کات( ۲۰۰۳) اظهار کردند که تری فلوکسی سولفورن سدیم قادر به کنترل علف های هرز باریک برگ نمی باشد . گرچه این علف کش توانایی کنترل تعداد زیادی از علف های هرز مشکل ساز پهن برگ یکساله و گونه های چندساله و جگن ها می باشد(بورت فیلدو همکاران ۲۰۰۲؛تروکسلرت و همکاران ۲۰۰۳) . اما قادر به کنترل تاتوره نمی باشد (کروکس و همکاران ۲۰۰۳؛هل وای و همکاران ۲۰۰۰ ) .
 بورک وویل کات (۲۰۰۴) اظهار کردند که تری فلوکسی سولفورن سدیم باعث کنترل سلمه تره ،آمبروسیا ،تاج خروس پالمر و تاج خروس هیبرید و اکثر گونه های نیلوفر می شود اما قادر به کنترل تاتوره و سیدا نمی باشد . فریل و همکاران( ۲۰۰۶) اظهار کردند که از اختلاط این علف کش باعلف کشهای دیگر ،اجوا نتهای روغنی ،کودهای شیمیایی و یا حشره کشها باید خودداری کرد . این علف کش نباید در برخی از واریته های پنبه مانند پنبه های نوع غوزه چین به کار برده شود . کهنسال و همکاران(۱۳۸۶ ) گزارش کرد که کاربرد علف کش تری فلوکسی سولفورن سدیم همراه با روغن سیتو گیت ۲ در هزار باعث افزایش کارایی این علفکش بر روی علف های هرز پنبه شد.
فهرست منابع
۱) راشد محصل ،م . ح. م، راستگو.س . ک ، موسوی .ر،ولی الله پور. و ع،حقیقی ۱۳۸۵ .مبانی علم  علف های هرز .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد . (ترجمه ).
۲)کهنسال،ا.،م.ر.رمضانی مقدم.،ر.قربانی. و ح. سلیمی.۱۳۸۶.مطا لعه روشهای تلفیقی کنترل علف های هرز در پنبه با معرفی دو علف کش جدید در منطقه کاشمر.پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه مشهد.۱۳۰ صفحه.

۳) Burke. ,I.c., and J.W.Wilcut 2004. weed government in string with CGA- 362622,and pyrithiobac . weed technology-18: 268-276 .
۴) Butt.T.M.,J.G.harris. and A.K  Powell . 1999. Microbial biopesticides : The European Science 23-44 .

۵) Crooks , L .C . A .C .york, and A .S.culpepper 2003 .CGA – ۳۶۲۶۲۲ antagonizes annual weed control by graminicides in string (CGossypium hirsutum)  . Weed Technology. 17:373-380 .

۶) Ferrell , J .A . G .E . MacDonald , and B. J . Brecke . 2006. Weed government in string . http:/edis. if as . ufl . edu .

۷) Holloway, J .C. tr ., J . W. Wells, m. hudetz , etal . 2000 .CGA -362622 focus –timings, rates and weed spectrum in cotton. Weed Sci . 53:240

۸) Holloway, J .C.tr ., J . W. wells, J.R. James. W Bachman. G.cloud , B .Minton , and H. R. smith . 2001 . a outcome of CGA 362622 applications on weed control and string produce .Weed Sci . 52 :163-166. 

۹)Hudetz , M.,W.foery , G . weels , and G . E . soares . 2000 .(CGA 362622, a new low rate Novartis post – emergent herbicide for  string and sugarcane . Weed Sci .53 : 163-166 .

۱۰)Jordan.D.L .1996. Adjuvant expansion theatre impact purple bulb sedge ( Cyperus rotundus) control with chorimuron and imazethapyr Weed Technology. 10:359-362 . 

۱۱) Jordan,D.l.,R.E .France , and M.R.Mcclerlland 1993 . Cotton response to DPX – PE 350 practical post presentation . Weed Technology 7:159-162 

۱۲) Penner, D.2000 .Ac tivator adjuvant . Weed Technology. 14:785-791. Proter field, D. and. J .W .wilcut .2006.corn (zea may) response to trfloxysulfurou . Weed technology. 20(1): 81-88. 
۱۳) Richardson, R.J., H.P.wilson, G .R. mrmel , and T . E .Hines 2004. Mixtures of Glyphosate with CGA 362622 for weed control in Glyphosate- Resistant Cotton ( Gossypium hirsutum ) . Weed Technology. 18: 16-22.
۱۴) Richardson , R .J., H .P.wilson , G.R.mrmel , and T.E. hines . 2004 . change of adjuvants on string ( Gossypium hirsutum) Response to postemergence applications of CGA 362622 . Weed Technology . 18: 9-15.

۱۵) sun.,C.L.Foy , and H .l .witt.1996. Effect of organ silicone surfactants on a rainfastness of primisulfuron in velvetleaf (Abutilon Theophrastus). Weed Technology .10:263-267.

۱۶) Troxler ,S.C.,I .C.Burke , J.W.wilcut, W.D.smith , and J.Burton .2003 . Absorption , translocation , and metabolism of  foliar – practical CGA-362622 in purple and yellow nutsedge(Cyperus rotundus and C.eschentus) .weed sci .51 :13-18

Article source: http://iaeo.org/fars/?p=166

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش شبیه سازی بسیار واقعی جمعیت حشرات به کمک نرم افزار Maya آموزش مدل سازی و حجاری کاراکتر بازی حشره غول آسا در 3Ds Max و ZBrush آموزش تکنیک های مدلسازی واقعی حشرات بوسیله ZBrush آموزش متحرک سازی حشرات در Maya
     

آموزش شبیه سازی جمعیت حشرات به کمک ابزارها و امکانات نرم افزار مایا

آموزش ساخت ، مدل سازی و حجاری یک کاراکتر بازی در نرم افزارهای ZBrush و 3Ds Max

آموزش مدلسازی یک عقرب و یک زنبور وحشی با تکنیک های مدلسازی حشرات با ZBrush

آموزش متحرک سازی حشرات بوسیله نرم افزار مایا - بصورت کاملا کاربردی و گام به گام

     
10,000 تومان خرید آموزش شبیه سازی بسیار واقعی جمعیت حشرات به کمک نرم افزار Maya 10,000 تومان خرید آموزش مدل سازی و حجاری کاراکتر بازی حشره غول آسا در 3Ds Max و ZBrush 10,000 تومان خرید آموزش تکنیک های مدلسازی واقعی حشرات بوسیله ZBrush 10,000 تومان خرید آموزش متحرک سازی حشرات در Maya
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
aآموزش ساخت اسکلت بندی ( Rigging ) مناسب برای حشرات در مایا اسپری دافع حشرات نانو با گارانتی شرکتی مستند زیبا و دیدنی حشرات-اورجینال دستگاه حشره کش برقی ریددکس برقی
     

آموزش ساخت اسکلت حشرات که نقش مهمی در انیمیشن سازی دارد

اسپری ضد حشرات نانو دارای شماره پروانه 118/21694 و شماره شناسه نانو 102/3/1139

اورجینال-کاملترین و با کیفیت ترین مجموعه مستند حشرات و خزندگان-

برای دفع حشرات

     
12,000 تومان خرید aآموزش ساخت اسکلت بندی ( Rigging ) مناسب برای حشرات در مایا 16,000 تومان خرید اسپری دافع حشرات نانو  با گارانتی شرکتی 7,300 تومان خرید مستند زیبا و دیدنی حشرات-اورجینال 30,000 تومان خرید دستگاه حشره کش برقی ریددکس برقی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
فروش اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار فروش اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck خرید اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck خرید اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار
     

گیاه حشره خوار | آیا می خواهید یک گیاه زیبای گوشت خوار داشته باشید؟‬

مچبند دافع حشرات بهترین محصول بهداشتی سال 2012

تایید شده ترین راه حل برای دفع حشرات مزاحم می باشد

گیاه حشره خوار | آیا می خواهید یک گیاه زیبای گوشت خوار داشته باشید؟‬

     
12,000 تومان خرید فروش اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار 12,000 تومان خرید فروش اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck 12,000 تومان خرید خرید اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck 12,000 تومان خرید خرید اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول  
     
طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش -اورجینال طرح توجیهی تولید کویل حشره کش -اورجینال طرح توجیهی تولید حشره کش زیستی -اورجینال  
     

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

 
     
14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش -اورجینال 14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید کویل حشره کش -اورجینال 14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید حشره کش زیستی -اورجینال    
     
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *