زراعت یا مبارزه با گرسنگی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 26 ژانویه 2018

نفوس روز افزون جهان ایجاب تدابیر لازم ، جهت بلند بردن سطح زراعت و فراهم آوری غذای کافی را مینماید. با رشد تکنولوژی مدرن استفاده وسیع از منابع طبیعی ، بشر نتوانسته جلو مصیبت عظیم ( قحطی ) که سبب مرگ و نا آرامی هزاران انسان می گردد را بگیرد. این معضل بشر را وا می دارد تا با استفاده از را حل های درست علمی ، مطمين و مصئون در جهت بلند بردن زراعت عصری ، سعی نموده تا جامعه بشری را از مواجهه با چنین بلایا در امان نگهدارد. بلند بردن سطح زراعت نیاز به را ه حل ها ی  مختلف علمی داشته و استفاده از تخم ها ی بذری مقاوم و جلوگیری از امراض نباتات فکتور های عمده آن می باشد. آفات کش ها مواد کیمیاوی اند که برای مبارزه علیه امراض وآفات به کار میروندو نقش بسیار حیاتی را درزنگی روزمره افاده میکند .غفلـــت ازاین مواد کیمیاوی ویا ناچیز شمردن موادکیمیاوی غفلت ازحقایق است .اگرمیخواهد که همایت ازطبعت کنیم پس ادویه جات رانادیده نگیرد . بعضی اوقات نمیتوانیم باتمام نیروی انسانی جلوی افات رابگیریم.استفاده ا زمواد کیمیاوی که تاریخ  کهن داشته گاهی موجب نارضایی های بعضی متخصصین گردیده ولی استفاده نکردن آن در ساحه زراعت مدرن امر غیر ممکن میباشد.اما جهت بلند بردن حاصلات ازروشي Integrated harassment government I.P.M كارگرفته شود امراض رابطوري موثر كنترول مينمايد. وهمچنان ميتوان بااستفاده ازعمليات زراعتي مناسب استافاده ازقارچ كش هاي مناسب ميتوان امراض راكنترول نمود . 

ادویه جات ها مواد کیمیاوی هستند که علیه امراض وآفات استعمال میشود .حیوانات که افات وامراض را به وجود میاورد عبارتند از ،حشرات ،کنه های حیوانی ونباتی ،علفهای هرزه ، پرنده گان ،امراض گیاهی مانند قارچها ،باکتریا ،ویروس ها ، جونده گان خزند گان وغیره باعث تقلیل حاصلات درمزرعه است  ونیزموش های خانگی وموش های سحرائی نیزباعث تقلیل محصولات میگردد . یک تعداد آفت کش ها به شکل مسنوی ویک تعداد آنها به شکل طبعی وجود دارد درحال حاضربیش  ( 1175) ادویه وجود دارد در سال(1999 ) درحفاظه محیط زیست امریکا  به ثبت رسيده ،ازآنجمله (426) آن علف كش ،(335)حشره كش وبه تعداد (410) قارچ كش .ونيزادويه جات نظربه مو ثريت آن جلب توجع شهرنشنان رابه خود جلب كرده است مانند استعمال بالاي مگس ، كنه ،حشرات گزنده ،موش ها ،كيكها وغيره ضرورت دارد . درسال (1845-1851) خساره سيب كچالوتوسط قارچ( (Phytophthor infestansدرايرلند قحطي كچالوبه وجود  آمد كه امروزاين بيماري به نام Late bliyht ))يعني سوختگي شاخ وبرگ كچالو يادميشود .درنتجه اين قحطي تقريبأ يك مليون نفربه حلاكت رسيده است. درسال 1930 تقريبأ( 30)ملون تن محصول خساره مند شد .ودرسال (1954) سه مليون تن گندم را در ايالات متحده كاناداخساره مند كرد ،(65) ميليون نفرازاثر مريضي سياه ،طعون سياه ، زردي رنگ پريده گي طا عون خياروغره امراض كه توسط كيك انتقا ل ميكند توسط ادويه جات ازبين رفته ميتواند ،خساره آفات درجهان سا لا نه بيش از(75) ميليارد دالر ميبا شد

فرآورده های نباتی به منظورمبارزه با حشرات موارد استعمال مختلفه دارد بعضی ازآنها برای جلب حشرات چون Geranol, eugenol برخی ازآنها برای دفع حشرات چون  Citronella وروغن سرو وبعضی ازآنها بقسم محلل (روغن پنبه دانه وگرد پوست چهارمغز) بکارمیرود. وظیفه اصلی آنها مسموم نمودن حشرات میباشد. بعضی ازحشره کشهای مروجه ازتخم ،گل ،برگ ،ساقه وریشه نباتات بدست می آید وجهت استفاده ازآن به طروق مختلف ترکیب میشوند. گرچی عده زیادی زهر های که منبع نباتی دارند یعنی حشرات را شدیدا مسموم مینماید . ولی بقایای آنها دیرپا نبوده ک موجب خطر مسمومیت انسان وحیوان گردد. این امر ازصفات پسندیده یک حشره کش بحساب میرود بخصوص وقتیکه در روی محصول خوردنی نزدیک به بهره برداری بکاربرده شود مهمترین این گروپ نیکوتین ،پایرترم و روتنون است.

الف- نیکوتین:

یک ازمواد قدیمیت که قسم حشره کش بکارمیرود ازجمله زهرهای شبه القلی است.که ازبرگ وساقه دو نوع تنباکو (nicotiona tabacum) و(Nicotiuna rastica) بدست میآید.درنبات دومی مقدار نیکوتین از(2-20 ) فیصد متغیر بوده واین امر مربوط به شرایط اقلیمی و وضع خاک می باشد.نیکوتین خالص مایع بی رنگ وشفاف است ودرآب بسیار محلول های عضوی منحل ودر مجاورت هوا به زودی غلیظ ونصواری میشود.نیکوتین زهری بسیار خطرناک وبه انسان وحیوان میباشد.ازاین لحاظ به شکل نیکوتین سلفیت (40) فیصد به بازار عرضه شده وبه دست ضرورت مندان گذاشته میشود. نیکوتین ازجمله موادی کشنده است عده زیادی حشرات را هلاک مینماید. طوریکه ازمطالعات نتیجه گیری شده مواد مذکور روی شکسته ئی سیستم عصاب تاثیر دارد. مسمومیت دقت رخ میدهد که این ماده تغذیه شده ویا ازطریق پوست بدن جذب گردد. ویا ازطریق لوله های تنفسی داخل بدن شود. اثر زهری آن بالای نباتات خیلی کم بوده ودرصورتیکه اقتصادی باشد برای بسیاری ازنباتات بکار برده میشود. نیکوتین چند نوع ترکیب داشته وشکل مروج آن نیکوتین سلفیت میباشد. این مرکب نسبتأ محفوظ تر ودرآب منحل است. نیکوتین قسم گرد نیز بکار برده میشود. طوریکه نبات تنباکو را خوب میده نموده وازگرد آن استفاده مینمایند. به این صورت ترکیب معمولی دارای نیکوتین سلفیت بوده ودرماده فعال (Bentonite) یا غیرفعال (آهک) جذب شده واستعمال میشود. اگربه شکل گاز استفاده شود. تنباکوی خشک آتش زده شده ودود آن طرف نبات آفت زده سوق داده میشود.

ب- پایرترم  ( Pyrethrum):

حشره کش است که ازکل انواع مختلفه نباتات مربوط به جنس داوری (Chrysanthemm)  بدست میآید. نوع نبات که مقدار زیاد این حشره کش ازآن استخراج میگردد.Cinerariaetolium    C بوده که قسم تجارتی دربعضی مناطق دنیا کشت میشود مقدار این زهر درگل های خشک شده ارتباط کامل با نوع نبات ودرجه پخته گی گل وشرایط آب، خاک وهوا دارد خاصیت حشره کش ای نبات برای اولین بار درکشور ایران کشف گردید وگرد گلی آن برای دفع مگس ،کیک وشپش زمانه های قدیم معمول بود.پایرترم اثر زهریت خیلی قوی بروی حشرات داشته وخیلی زود عصاب را فلج وباعث بی هوشی فوری حشرات میگردد. بیهوشی مفهوم مرگ را داشته حشرات بعد از مدتی شاید به حالت عادی برگردد. بقایای پایرترم دیرپا ومضر نیست  زیرا نورآفتاب ،حرارت زیاد ورطوبت آنرا تجزیه مینماید. اگرتوسط حیوانات پستانداران تغذیه شود نسبتأ بی خطر بوده تزئین آن درخون موجب مسمومیت گردیده وبعضی اشخاص مقابل گرد آن حساسیت دارند.اگر در روغنیات حل شود محلول فوق العاده خوب جهت کنترول مگس وپشه درمنازل میباشد. به نباتات خطر نداشته ازاین لحاظ جهت مبارزه با آفات درباغچه های دور واطراف منازل چند روز قبل ازبهره برداری به کارمیرود . روی حیوانات برای مبارزه با طفیلی های خارجی ومنع حشرات استعمال میشود اگر با غله جات مخلوط شود ازخساره آفات گدامی جلوگیری میکند. اکثرأ به شکل گرد،محلول ومحلول های زیرفشاری تولید وعرضه میشود.

ج- روتنون (Rotenone):

ماده زهریت که ازریشه (68) نوع ریشه نبات لیگیومی به دست میاید. دونوع مهم آن که دارای (5-9) فیصد روتنون بوده درشرق دور به پیمانه زیاد کشت میشود. عبارت ازاست. Derrismalaccensis, Derris elliptiaca, ellip , Derris   میباشد.برای بدست آوردن روتنون ریشه نباتات فوق خشک ومیده شده ویا اینکه با پودرقابل حل مخلوط گردیده وقسم گرد بکارمیرود. ویا جوهرآن گرفته شده وبرای ساختن محلول وگرد استفاده میشود روتنون خالص دارای رنگ سفید کرستل مانند میباشد ودر آب منحل نبوده ولی دربسیاری محلول های عضوی حل میشود درموجودیت روشنی ومواد القلی خیلی زود اوکسیدیز میشود.  روتنون حشره کش انتخابی بوده وبالای یک تعداد حشرات خیلی موثر وروی عده دیگری بی تاثیر میباشد. ممکن است مانع استفاده اوکسیجن (O) دربدن حشرات گردیده وموجب مرگ آنان شود. ازطریق جهاذ هاضمه وتماس حشره را مسموم نموده وبه حیوانات خون گرم وپستاندار ونباتات خطری ندارد،مورد استعمال زیاد روی سبزی ها ونباتات زینتی داشته وبرای تلف نمودن طفیلی های خارجیه حیوانات اهلیه نیز بکارمیرود . اکثرأبه شکل گرد،محلول ومحلول های تعلیقه تحت فشار تولید وعرضه میشود.

آفات هاي مختلف آفت كش هاي مختلف داشته وطرزاستعمال ادويه به طريقه هاي مختلف صورت ميگيرد . مثلأ آفات كش به معني حشره كش ،قارچ كش ،علف كش، نيزذكرميگردد .واژِِِه كه درآنها استعمال ميگردد پسوند Cides دارد . يعني آفت كش Pesticidesبه معني كشنده آفات است . 

تعريف: آفت كش ها مواد كيميا وي تحريك كننده رشد گياه ،تنظيم كننده رشد ، برگ

ريزها ،خزان كننده ها ويا مواد كه خشك شدن گياه را ترشح ميكند ياد ميگر دد .

تعريف :مختصرآن :آفت كش ها عبارت ازنوع ادويه است كه عليه امراض نباتي استعمال ميشود.

.Pestecideبه معني كل شاميل مواد كيميا وي است كه درمبارزه باحشرات ،

قارچها ،گياه هرزه ،الجي ها،جونده گان ،كنه ها، نيماتود ها ،بكتريا ،وغيره استعمال

ميشود. 

Pestecides :

پيستي سايد ها به (13) بخش تقسيم شده است .كه چندين دانه آندرزراعت قابل احميت است كه عبارت اند از.

1- Insecticides : Carboryl ازجمله حشره كش است كه عليه حشرات استعمال ميشود.

شپشک ها،زنجيره ها ،مگس ها مورد استعمال دارد وعلیه مادر کیکان موثر است وحشرات مانند کرم تخم خوارسیب ،شفتا لو،کفشک گندم انواع ملخ هاوشپشک ها را از بثن میبردهر گاه بالای درختان سیب استعمال گرددیک اندازه میوه آنرا یکه مینما ید واندازه استعمال.آن 2-3 گرام در یک لیتر میباشد.

7-Nematicides :عليه نماتود ها استعمال ميشود .مانند كرم باريك وكوچك كه درزمين موجود است وباعث امراض مختليف زيشه ميگردد .

8-Bactericides :عليه بكتريا استعمال ميشود .مثلأ حيوانات كوچك ميكروسكوپيك

 است. 

1- انتخاب آفت كشها .

2- حمل ونقل آفت كشها.

3- ذخيره كردن آفت كشها .

4- مخلوط كردن واستعمال آفت كشها .

5- طريقه استعمال آفت كشها .

6- منحديم كردن ضروف خالي وآفت كش هاي باقي مانده .

7- نكات مهم براي استخدام كننده ها .

الف -اشخاص كه براي استعمال آفت كش ها استخدام ميشود.

1- تمام كسانيكه براي كاركردن آفت كشها استخدام ميشود بايد ازخطرات آفت

کشها مطلع باشند.

2- خدمات درماني قبلأ بايد تدارك ديده شده باشد .

3- شماره تلفن وآدرس نزديك ترين مركزدرمان مسموميتها وجود داشته باشد.

ب. انتخاب آفت كشها .

۱-آفت كه بالاي آن مبارزه صورت ميگيرد بايد تشخيص داده شود .درصورتيكهدرموردآفت شك دارند به نذديك ترين اشخاص ساحب نظربه تماس شويد.

۲-مواد كيمياوي كه توسط افراد مسلكي توسعه شده انتخاب كنيد وبقاياي آنرا به فصل بعدي زرع استعمال نمايد .

۳- بايد به ظرفيكي ادويه با آن مخلوط است بايد دست نزنيد واز احتياط كاربگيريد

4- فقط ادويه جات رانظر به ضروريات فصل نموعي خريداري كنيد .

ج .  حمل ونقل آفت كشها .

۱- ظروفيكه توسط ادويه جات آلوده است بايد به علامات خطرنشاني شود .

2- براي حمل ونقل ادويه جات كه سرآن باز است ويا طوري تصادفي بازميشود  درانتقال‌آن ازموترهاي سربازاستفاده ميكنيم .

3- درجاي كه ادويه وجود دارد بايد محافظ باشد ويا ازانتقال قوطي ها بشكها شكسته احتياط كنيد .

استفاده ازادويه جات وابستگي به عوامل مختلف از جمله نوع بيماري ،محلهاي استقرار ،عامل بيماري واقتصادي بودن آن بستگي دارد .ادويه جات به طريقه هاي مختلف مانند ضدعفوني كردن تخم ،محلول پاشي ،گرده پاشي ،ضدعفوني كردن خاك ،محلول ريزي در خاك ،فروبردن اندام گياه در محلول ادويه .

1- ضدعفوني گردن تخم واندام گياه : تخم گياه را ضدعفوني ميكنيم كه تا ازبيماريزا جلوگيري كرده باشيم .

2- محلول پاشي :محلول پاشي يكي از معمول ترين طريقه كنترول قارچها ،گياهان هرزه وحشرات ميباشد بالاي اندامهاي آنها پاشيده شده وآنها راازنموبازميدارد.

3- گرده پاشي :بعضي از باغداران گرده پاشي رابه علت آساني كارانجام ميدهند اين نوع اقتصادي نبوده وتوسط باد به كنارمزرعه انتقال ميكند وهمچنان پوشش ضعيف در روي گياه است وامروز كمتر كار برد دارد .

4- فروبردن اندام گياه در محلول ادويه :بعضي ازاندامهاي گياهان راقبل ازبزرداخل محلول كرده وبعداُ آنرا بزرميكنيم مانند كچالو وغيره.    

5- محلول پاشي در خاك : معمولآ بعد ازبرداشت گياه ويابعد ازعمليه كشت پاشيده ميشود .

6- مدفون كردن ادويه بشكل جويچه اي: ادويه رابصورت پودر ويامحلول دور تر ازنبات دركشت هاي قطاري ودر ختان ميريزيم وبعداّ آبياري ميكنيم.

7- استعمال به طريقه كپسول :اين ادويه را به قسم كپسولهاي گازي به زمين 2-3هفته قبل از بزر دفن ميكنيم كه اين طريقه بعد از چند روز كفيده وتوسط منفذ خاك انتقال ميكند وباعث ازرفتن پرازيت هاي خاكي ميشود.

خطرات از ناحیه افت کش ها HAZARD OF PESTICIDES

افت کش ها مواد سمی اند و مواد سمی انرا گویند که در اثر داخل شدن شان از طرق مختلف بداخل بدن به مقادیر مختلف قادرمیباشد که باعث نقض و انحراف فعالیت های حیاتی گردید ه وتحت شرایط معین به حالت مسمومیت حاد وحتی سبب مرگ انسان گردد . یا به عبارت دیگر زهر یت عبارت از خواص افت کش ها است که به مقادیر کم میتواند فعالیت های نورمال حیاتی ارگانیزم ها را به هم زده و سبب مسمومیت و حتی مرگ ارگانیزم گردد دراثنای کنترول کیمیاوی انسان بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم به خطر مسموم شدن مواجه است فروش افت کش ها در دنیا بی اندازه بالارفته است دستگاه ها ی صنعتی مئولد افت کش ها سالانه درحدود چها ر بلیون پوند افت کش ها تولید میگردد .

اصول محلول پاشي

بکار انداختن محلول پا شها

محلول پاشها انواع واقسام مختلف دارد که درممالک جهان مورد استفاده قرارمیگیرد ،لاکن درممالک آسیائی بیشتر آفت کشها توسط انواع مختلف محلول پاشها ی خورد هایدرولیکی ک ازطریق دهن آن تمام فعالیت های مربوط ادویه پاشی مانند باز کردن وبستن مواد کیمیاوی ،انداختن وغیره صورت میگیرد مورد استعمال قرارمیگیرد .همچنان بعضی انواع محلول پاشهای هایدرولیکی نظر به نوع زرع نبات بالای تراکتورها وطیاره های خورد نیز نصب گردیده ومورد استعمال وبهره برداری قرارداده میشود.ما دراینجا بخاطر آشنائی دربکارانداختن محلول پاشهای هایدرولیکی نوع چانته ئی آنرا مورد بحث قرار میدهیم.گرچه برهمه واضح است که استعمال آفت کشهای نوع مایع نسبت به انواع دیگر آنهامانند گرانیول وغیره (GRANULOS) بمراتب ارزان واقتصادی میباشد لاکن یکتعدادکثیر ازدهاقین چون از استعمال آنها نتیجه صحیح ومثبت گرفته نمیتواند فلهذا ترجیح میدهند که از آفت کشها ی نوع مایع استفاده نه نمایند عده کثیراز دهاقین شکایت دارند که با آنهم که آفت کشها به اندازه هدایت داده شده مورد استفاده قرار میگیرد لاکن نتیجه آنها قناعت بخش نمیباشد وبانباتات از اثر آن متضرر میگرددپس درهردو حالت ممکن است که در هنگام استعمال نواقص ذیل موجود باشد.

1- ممکن محلول ( مواد کیمیاوی با آب) بصورت صحیح ودرست تهیه نگردیده باشد.

2- ممکن محلول پاش محلول را بطور یکسان ومنظم پاش داده نتوانسته ویا شخصیکه محلول پاشی مینماید باید طریق تهیه واستعمال ادویه وبکارانداختن محلول پاشها ووقت مناسب ادویه پاشی رابصورت صحیح ودرست معلومات مکمل وعملی داشته باشد.اگر یک دهقان محلول پاش رابصورت درست ونورمال آن بکارمیاندازد نه تنها وظیفه رابه خاطر جلوگیری وکنترول آفات بصورت حسن انجام داده بلکه یک مبلغ هنگفتی را ازمدرک قیمت ادویه(آفت کشها)وضایعات نباتات نیز نصیب میگردد.یک یا چندین از عوامل ذیل ممکن باعث گردد تامحلول پاشها بصورت یکسان محلول آفت کشها را بالای نباتات پاش داده نتواند.

1- فشار داخل تانک (فشار زیاد ویاکم از اندازه معینه)

2- سرعت رفتار محلول پاش دهنده ( سریع یا آهسته )

3- مسافه بین نوزل (NOZZLE) محلول پاش وحصه بالائی نباتات.

4- اختلاف دراندازه ساحه که محلول پاش دریک مرتبه محلول رابالای نبات پاش میدهد.

فشار داخل تانک :

بمنظور کنترول فشارتانک محلول پاشها مراتب آتی یاید مراعات گردد.

1- تمام اجزای ارتباطی تانک باید وصل وامتحان گردد.

2- متیقن گردد که تمام پیچ های آنها خوب تاب داده شده .

3- ملاحظه گردد تا تمام واشل ها وگاسکیت ها سالم باشد ودرصورتیکه کدام یکی از آنها خراب شده باشد فوراًتجدید گردد.

4- لوله آب پاشی خوب ملاحظه گردد تا سوراخ ومتضرر نگردیده باشد.

5- تانک محلول پاش باید سه برچهار(4/3 ) حصه آن از آب پرشود.

6- تانک محلول پاش باید از آب صاف وپا ک از طریق جالی آن پرگردد.

7- اگرمحلول پاش جالی نداشته باشد باید آب درتانکی آن بواسطه قیفیکه درانتهای آن جالی ویا تکه گذاشته شده باشد انداخته شود تا بواسطه آن ذرات خاک وخاشاک جداشده بتواند.

8- سرپوش نانکی باید خوب محمکم شده باشد.

درصورتیکه سرپوش تانکی ویاپیچ های پمپ خوب قایم نگردیده باشد امکان دارد که دروقت پمپ کردن سست شده وبه فشار اندک از نانکی طرف هوا جدا گردد.

9- تانکی باید توسط هیند لیور( HAND LEVER) درحدود15- 20 دقیقه پمپ گردد تا فشار معین وبه اندازه ضرورت تولید گردد.

10- ازنقطه که لوله آب پاشی باتانکی محلول پاش تماس میگیردروی محلول پاش دهنده باید گشتانده شود زیرا امکان دارد که به اثر جزئی ترین نقص محلول درروی استعمال کننده بریزد وخطر جانی رابه بار آور

11- محلول پاشی امتحانی باید صورت گیرد.

12- نیزل محلول پاش درحدود یک متر از سطح زمین طوری بالا نگهداشته شود که سرآن مستقیماً بالای زمین ( سر پائین ) باشد.

13- والهای آن باز گردد ومشاهده گردد تاقطرات محلول بصورت خوب ویکسان بریزد.

14- اگر قطرات محلول یکه پائین میریزد توسط چشم به آسانی ازهم تفریق گردیده میتوانست ومحلول نیز بصورت مستقیم خارج نمیگردد دراینصورت باید بیشرت پمپ گردد زیراامکان دارد درچنین حالت فشارداخل تانکی کم باشد.گیچ هوا ملاحظه گردد که دروقت پمپ کردن ویا گرفتن هوا از اندازه معین آن زیاد نشود.        

لیبل ادویه: ادویه جات کیمیاوی و زراعتی بصورت کل دارای ورقه معلومات یا لیبل میبا شد .کارکردن با دوای بدون لیبل خطرناک است .دروقت کار با ادویه جات مذکور حتما باید مواظب بود که دارای لیبل باشد

لیبل طور معمول باید هدایات ذیل را دارا باشد:

1- موارد استعمال : به خاطرجلوگیری کدام آفت بالای کدام نبات یا نباتات.

2- مقدار استعمال ( DOSE):مثلا چقدر دوا و چه مقدار آب یا چه مقدار دوا در چقدر ساحه وغیره.

3- زهریت : آفت کش به چه پیمانه زهر است.

4- ترکیب: اجزای فعال و اجزای غیر فعا ل.

5- فارمولیشن : به شکل مایع, گرنیول , پودر وغیره.

6- نام تجارتی : عبارت از نام دوا یکه از طرف کمپنی تهیه کننده برایش داده شده.

7- وزن مجموعی : وزن دوا با با رجامه .

8- وزن خالص : وزن آفت کش.

9- علامات : بخاطر متوجه ساختن استعمال کننده گان راجه به زهری بودن آفت کش به کا ر میرود.

10- خطرات برای انسانها , حیوانات ومحیط زیست.

11- خطرات کیمیاوی وفزیکی : قابلیت انتقال یا انفجاررا دارد.

ترتیب ذخیره: سربوتل باید طرف بالا باشد.

12- هدایت راجع به ازبین بردن بارجامه.

13- ورود مجدد به مزرعه : تاثیر دوا تا چند روز یاقی است.

14- نام تولید کننده : دوا توسط کی تولید میشود.

15- آدرس تولید کننده : درکجا تولید شده.

16- تاریخ تولید: چه وقت تولید شده.

17- تاریخ تست : چه وقت تست شده تا چه وقت قابلیت استعمال را دارد

آفت کشها به چه تر تیب دربدن جذب میشود.

آفت کش ها به چهار طریق بداخل بدن میشود. که باعث مریضی حتی سبب مرگ میشوند عبارتند از.

·       ازطریق جلد

·       از طریق دهن

·       ازطریق بینی

·       ازطریق چشم

1-از طریق جلد:این طریق بسیار معمول آفت کش ها درجلد است . آفت کش ها ممکن درهنگام مخلوط کردن یا بار کردن یا نابود ساختن بار جامه روی جلد پاش شوند یا بریزند. بعضی قسمت ها ی بدن دخول آفت کش ها را نسبت به سایرقسمتهای بدن سریعتر اجازه میدهد.دراینصورت گفته میشودکه درجه جذب آن قسما بلند است.

2-ازطریق دهن:بسیاری اوقات آفت کش ها از بارجامه ( قطی, با بوتل وغیره) که نام آنها بالای آن درج است گرفته شده در یک ظرف دیگری که فاقد نام ومشخصات آفت کش است. انداخته شده و نگهداری میشود و بعدا موضوع فراموش شده و به فکر آب مشروب وغیره نوشیده میشود. هنگامیکه کارگران بعد ازدست زدن به آفت کش ها نان بخورند آب بنوشند ویا سگرت بکشند آفت کش ها ازطریق دهن داخل بدن شان میگردد.

3-از طریق بینی:راه سوم که مردم مسموم میشوند از طریق تنفس کردن قطرات ویا پودر آفت کش ها بوده ویا هنگامیکه آفت کش ها از طریق بینی , گلو , و شش داخل جسم میگردد . هنگامیکه کارگران وسایل محافظتی لازم را استعمال ننمایند آفت کشها را تنفس میکنند.تعمرات که تهویه آن ضعیف باشد. چانس مواجه شدن کارگران را با آفت کش ها زیاد میسازد اشخاصیکه آفت کش ها را بفروش میرسانند باید دقیقا متوجه این امر گرددند

4-ازطریق چشم :طریقه چهارم که یک شخص بواسطه آفت کش ها مسموم میشوند هنگامی است که آفت کش ها از طریق چشم داخل جسم میگردد آفت کش هایکه داخل چشم میشوندانسان را مریض ساخته باعث کوری ویا مرگ میگردد اگر کارگران در هنگام کار انداختن آفت کش هااز یک ظرف به ظرف دیگر چشم های خودرا درست نپوشانند ویا محافظه ننمایند به آسانی در چشم شان داخل میگردد اگر یک کارگریکه با دستان خود به آفت کش ها دست زده باشد چشمان خودرا بمالد به خطر مسموم شدن با آفت کش ها مبتلا میگردد. مسمومیت به دو قسم واقع میگردد 1- حاد 2- متداوم.

1- مسمومیت حاد : عبارت از مسمومیت است که یک شخص با تماس یک مرتبه با افت کش ها مسموم گردد.

2- مسمومیت متداوم: چندین مرتبه با یک مقدار بسیار کمی افت کش ها در تماس شود که این مقدارکم شاید در اول مضر تمام نشده ولی به مرور زمان در سیستم بدن تجمع کرده و بالاخره سبب مسمومیت یا مریضی میگردد که این حالت بنام مسمومیت مزمن نیز یاد میگردد. ارگنو کلورین میتواند در بدن خصوصا درانساج شحمی ذخیره شود همچنان ارگنو کلورین ها میتواند که در بدن مادر ذخیره شده و از وجود مادر به جنین و طفل که تولد میشود انتقال میگردد که طفل تولد شده دروجودش شاید دارای افت کش ها باشد و هم چنان افت کش ها ی گروپ ارگنو کلورین میتواند در شیر مادر ذخیره شده از طریق شیر داخل بدن طفل گردیده و سبب مسمومیت ان گردد.

مقدار کشنده یا LD 50:                        

با وجودیکه تمام افت کش ها به یک مقدار معین دوز برای انسانها کشنده اند ولی بعضی ها نظر به برخی دیگر شان دارای خطر زیادی میباشد.علما یک طریقه را دریافت نموده اند که به اساس ان سشدت زهریت افت کش ها را درجه بندی می نمایند علما افت کش ها را معمولا بالای موش ها و خر گوش هایکه حیوانات تجربوی اند امتحان میکنند ماده کیمیاوی بالا ی پوست حیوان تطبیق گردیده و یا به حیوان خورانیده میشود و یاذریعه حیوان تنفس میگرددبعدا تعین میکنند که چه مقدار افت کش برای کشتن نیم یا 50% یا LD 50 می نامند یا به عبارت دیگر عبارت از مقدار افت کش که برای کشتن پنجاه فیصد حیوان تجربی ضرورت است.

حشره کشها زهر های است که باید خیلی محتاتانه بکار برده شود .اگر بر حسب هدایت حشره کشها استعمال گردد چانس خطر خیلی کم میشود .نظر به ماهیت حشره کش احتیاط های ذیل باید رعایت گردد.

۱- تمام هدایات تحریر شده هدایت نامه خیلی دقیق مطالعه و رعایت شود.

2- ادویه ضد آفات باید در ظروف سربسته و محفوظ د محل مظمئن دور از دسترس اطفال ،اشخاص غیر مسوول و حیوانات نگهداری شده ،ودر موقع استعمال بوسیله

شخص مسوول در دسترس کار گران گذاشته شود.                                         

3- برای جلوگیری از ورود گرد وغبار به دهن و بینی موفع ادویه پاشی لازم است ماسک پوشیده شود ویا اینکه پارچه نازکی را کمی مرطوب نموده روی دهن وبینی ببندید.

4- موقع ادویه پاشی باید عینک ضد پور ولباس محفوظ که بدن را محافظت نمید پوشیده شود وبعد از ختم کار هرچه زود تر لباس عوض گردد.

5- بعد از هر ادویه پاشی ،وتهیه ترکیب باید دست وروی خودرا با صابون واب فراوان شسته یا اینکه بزودی ممکنه همام نمائید ،وقبل از ین کار باید صرف غذا صورت نگیرد .

6- در موقع کار از بردن دست به دهن ،و استعمال دخانیات باید خود داری شود .

7- تمام ظروف خالی از بین برده شود ،و ماشین هائیکه در ادویه پاشی از ان استفاده شده در ختم کار شسته و خشک شود.

8- مقدار باقیمانده ادویه را درگودال انداخته ،وروی ان با خاک پوشانیده شود .

9- ار بقایای باد آورده گرد ،وغبار ادویه خود داری شود .

10- محلول زهری یا اینکه ظروف دران شسته شده باید در حوض ،چاه ،نهر ویا روی علف ریخته نشود.

مصئونیت از آفت کش ها :

با کمال تآسف باید اظهار گرددکه بعضآاز طریق جراید ورادیوهای جهانی ازاثر بی احتیاطی وغفلت در وظایف مربوط به پستی ساید ها (آفت کش ها) وقایع بسیار ناگوارودلخراش به چاپ وبه دست نشرسپرده می شود که برای   قلب هرشخص بااحساس وبشردوست شدیدآ تکان دهنده وغیر قابل تحمل میباشد .آلارم وزنگهای خطر که چندین باردرسال 1985- از فابریکه پستی ساید های هندوستان ازطریق رادیو وجرایدبه اطلاع رسانیده شدودرآن وقایع یکتعداد کثیر انسانها جانهای شرین خودرا ازدست دادند تا هنوز درگوشهای مردم با درد وبا احساس طنین اندازاست بدین منظورباید توجه جدی بخرچ داده شود تا درتولید، ِبسته بندی ،ِ ذخیره، ترانسپورت ِ،  استعمال و غیره وظایف مربوط به آفت کشهامحیط مصؤن و بی خطر ایجادگردد. همچنان اشخاصیکه  در استعمال آفتکش ها وظیفه دارندتدریس گردیده وتحت تربیه عملی قرارگیرند .چون آفت کشها از جمله مواد زهری بوده اگر ازآنها نا آگاهانه استفاده ویا بصورت نامناسب استعمال گرددحتمآ خطرات جدی رادرپی خواهد داشت .از اینرواستعمال آفت کش هابصورت مؤثرومصؤن مربوط به هرکس میگردد مصون وبی خطرساختن حالات ووقایع گوناگون ناشی ازآفت کشها استفاده از البسه های محافظوی بصورت صحیح ودرست بکاربردن تخنیک ،.استعمال درست وسالم سا مان وآلات، داشتن ذخیره گاه خوب ترانسپورت خوبوغیره را ایجاب مینماید.

شخصیکه یکی از آفتکش ها رامورد استعمال قرارمیدهد با در نظرداشت وشرایط آب وهوای منطقه ( گرمی وسردی) وبادرنظرداشت خواص وشکل آفت کش استفاده نماید. استفاده ازهمچوالبسه ها بیشتر ازهنگام ضرورت نیز غلط محسوب میگردد. شخصیکه آفت کشها را استعمال مینمایدباید:

1- مقصد پوشیدن البسه دفاعی( محافظوی ) رابداند.

2- انواع و اقسام مختلف البسه دفاعی را که بدسترس قرار دارد بداند.

3- نوع آفت کش طریق استعمال وسامان ووسایل مورد نیاز رابداند.

4- کثیف شدن ،ملوث شدن وخراب شدن لباس ووسایل محافظوی رادرک نماید.

5- تمام البسه ووسایل محافظوی را بعد ازختم کار پاک وشتشو نماید.

دستکش های محافظوی:دستکش های محافظوی یکی از  وسایل مهم محافظوی است که درهر قسم ذخیره خانه های آفت کش ها ودرهنگام مخلوط نمودن آفت کش ها و هنگام بسته بندی واستعمال آفت کش ها به آن ضرورت می افتد همچنان دستکش ها وقتی باید پوشیده شود که خطر ملوثیت جلدبدن درمیان باشدهمیشه از دستکشهای نسبتاً طویل باید استفاده صورت گیرد.واز استعمال دستکش هایکه الی بنددست رامی پوشاندجلوگیری بعمل آید .همچنان چپن کار باید دربالای دستکش ها باشدتاقطرات آفت کش ها رابه طرف دستکش ها بکشاند. دستکش هایکه چیره شده باشدویانوع دستکش هایکه توسط شان مواد کیمیاوی (آفت کش ها) جذب شده بتواند مانند دست کش های پشمی ،پخته ئی ویاچرمی نباید  پوشیده شود.باید بخاطر داشت اگرآفت کش های مایع بالای دست کش ها بریزدبزودترین وقت درآن نفوذ مینماید،ازاینرو ریختن مواد کیمیاوی را بالای دستکش ها مانند ریختن موادکیمیاوی بالای پوست بدن دانسته و در شستن آن توسط دیترجنت (پاک کننده)  هرچه زودتر اقدام صورت گیرد.

پاک کردن دستکش :دستکش ها بعداز استعمال (ختم ادویه پاشی) قبل ازآنکه از دست کشیده شود فوراًباید توسط صابون ویا دیترجنت وآب خوب شسته شود بعدازآنکه خوب شسته شد ازدست بیرون کشیده شود وسرچپه شود یعنی سطح بیرونی آن داخل وسطح داخلی آن بیرون گرددبعداً آن دوباره خوب شسته شود،بعداز آنکه داخل وخارج دستکش بصورت صحیح ودرست شسته شد خوب خشک گردد(توسط شعاع آفتاب یاماشین های خشک کننده) وبعداز آن درجای مناسب آن الی استعمال بعدی نگهداری گردد .

بوت ها: بوت هایکه بمقصد ادویه پاشی استعمال میگردد باید از رابر ساخته شده باشد.بوت همیشه معاینه گردد تاکدام جای آن خراب وچیره نباشد.

کلاه : هنگام ادویه پاشی آفت کش ها کلاه شپوی عریض ،لب دار وواتر پروف باید پوشیده شود تا گردن ،چشم ها ،دهن وروی از اثر استعمال آفت کش ها متضرر نگردد واز استعمال کلاه های تکه ئی ،پشمی ونخی که آفت کش ها را بخود جذب مینماید وپاک کردن آفت کش ها از چنین چیز ها خیلی مشکل میباشدجداً خودداری گردد.

روبنـــــــــــد: روبندنیز به نوبه خویش درمحافظه نمودن چشم ها ودهن از ضرر ناشی از آفت کش ها میکاهد ،واستعمال آن به هنگام ادویه پاشی ضروری ومهم پنداشته میشود.روبندنیز باید از پلاستیک ساخته شده باشدنه از تکه های پشمی یا نخی ویا از چرم ، تا شستن آن به آسانی صورت گرفته بتواند.

ماســـــک : انواع واقسام مختلف ماسک هاوجوددارد که به هنگام ضرورت از آنها استفاده صورت میگیرد. از بعضی ماسک ها درمقابل مواد کیمیاوی که بشکل گرد dirt  ترکیب یافته باشد استفاده میگردد واز بعضی در مقابل مواد کیمیاوی گازات واز بعضی درمقابل مواد کیمیاوی مایعات . بصورت کل از ماسک ها هنگام کار گرفته میشود که :

1- مخلوط نمودن ویا استعمال آفتکش هایکه دارای غلظت بلند وزهریت شدید میباشد ودریک ساحه پوشیده ویا بسته مانند فیومیگیشن هاوس ها و چمبرهاوس ها .

2- وقتیکه مقدار تهیه اکسیجن کم باشد.

3- در حالاتیکه کار درنزدیکی های هوای آزاد ممنوع ویا امکان پذیر نباشد .

هدایت عمومی در استعمال مصؤن آفت کش ها

1- همیشه لیبل آفت کش ها خوانده شده وهدایات آن بصورت محتا طانه ودقیق تعقیب گردد.

2- از البسه های پاک ومناسب محافظوی طبق هدایت استفاده گردد.

3- هیچ گاه آفت کش هادرجاه های غیر محفوظ با بی اعتنائی و بی توجهی گذاشته نشود.

4- هیچ گاه آفت کش ها از بارجامه های اصلی اش به دیگر بارجامه ها مخصوصاً بوتل های مشروبات مانند فانتا ،کوکاکولا، بیر وغیره انداخته نشود .

5- درهنگام استعمال آفت کش ها دارای زهریت شدید به تنها ئی کار صورت نگیرد

6- بارجامه های آفت کش ها اولاًبصورت دقیق تفتیش گردد تا چاک ویا سوراخ نباشد، بعداًمحتاطانه از آن استفاده صورت گیرد .

7- غذا ،مشروبات، دخانیات ویا دیگر موا د خوراکی درساحاتیکه درانجا استعمال آفت کش ها صورت میگیرد ویا درلباس های کار با بی تفاوتی بصورت حتمی گذاشته نشود .

8- به هنگام استعمال آفت کش ها خوردن ،نوشیدن ،سگرت کشیدن ، مالیدن چشم ،چشیدن وتماس کردن بازبان بصورت قطع ممنوع میباشد.

9- هنگام استعمال آفت کش ها باید صابون ،آب مکفی ولباس پاک موجود باشد.

10- هرگاه بارجامه آفت کش ها چاک ویا سوراخ گردد فوراًبه دیگر بارجامه انتقال داده شود.

11- درساحاتیکه استعمال آفت کش ها صورت می پذیرد از گشت وگذار اشخا ص(مخصوصاً اطفال) ومواشی جلوگیری بعمل آید.

12- همیشه از پوشیدن آنعده از لباس های محافظوی که با استعما ل آفت کش ها شدیداًملوث میگردد ( مانند دستکش ها وکلاه های تکه ئی پشمی وچرمی) جدآ اجتناب صورت گیرد.

پروسیجرهایکه بعد از ختم ادویه پاشی درنظر گرفته شود

1-تانکرهایکه درآنها محلولهای آفت کش ها باقی مانده باشد آن محلول ها باید دریک جای مناسب ونشانی دارپاشیده شود ویا در زمین که درآنجا گشت وگذار انسانها وحیوانات کمتر وهم لامزروع باشدانتخاب گردیده وبعداز چقری کندن محلول درآنجا خالی شود.

2-تانکی های ملوث با آفت کش ها بصورت قطعی درجویها ،حوض ها ،دریاها وکانال ها تخلیه نگردد.

3-آفت کش هایکه بعد از استعمال باقی مانده دوباره در یک جای مصؤن محفوظ ذخیره گردیده و مطمین گردد تا اطاق ذخیره ( تحویل خانه ) ویا بکس ذخیره قفل باشد .

4-هیچگاه از آفت کش هایکه ازاستعمال باقی مانده (مکملاً استفاده نگردیده ) دربوتل هایکه برای مشروبات استفاده میگردد مانند بوتل های فانتا، کوکاکولا،سپرایت وغیره انداخته نشود زیرا همه ساله یکتعداد مردمان مخصوصآ اطفا ل از اثر چنین اشتباهات ترک دنیا گفته  (مرده اند ) .

5-بارجامه های مستعمل آفت کش ها بصورت بسیار محتاطانه دریک جای مناسب دفن ویا سوختانده شود.

6-آفت کش هایکه از استعمال باقی مانده باشد به هیچ وجه وبصورت قطعی در داخل محلول پاش ها گذاشته نشود ، بلکه محلول پاشها بعداز انجام کار بصورت صحیح ودرست شستشو وپاک گردیده ود وباره به تحویلخانه گذاشته شود .

7- تمام اجزای محلول پاش ها به غور شستشو وپاک گردد .

8-تمام البسه های محافظوی بعد ازختم ادویه پاشی شسته ودرجای مناسب نگهداری گردد.

9-شخص استعمال کننده آفت کش ها بعد ار ختم کار اولاً جان خودرا خوب شسته بعداًلباس پاک بپوشد.

10- در ساحاتیکه آفت کش ها استعمال گردیده باید ازورود انسانها وحیوانات درآن ساحات الی رفع خطر جلوگیری بعمل آید .

محــــــیط: بعضاً به اثر استعمال مکرر آفت کش ها ( مخصوصاً آفت کش هایکه دیرتر زهریت خودرا از دست میدهد) بقایای آن درمحیط ماحول نیز پیدا شده میتواند .همچنان بعضی اوقات رها شدن ویا استعمال غلط آفت کش ها با عث میگردد تا محیط و ماحول ما مسموم ویا ملوث گردد .لیکن اگر هدایات لازمه مربوط به آفتکش ها بصورت دقیق مد نظر گرفته شود بسیارکم اتفاق می افتد تامحیط و ماحول ما ملوث گردد .بصورت عموم هنگام ادویه پاشی دوساحه ذیل خیلی حساس ومهم شناخته میشود.

1– ساحات زراعتی که درآنجا حشرات مفیده مانند بعضی پرازیت ها پردیتورها (شکاری ها) وزنبورهای عسل نیز به اندازه زیاد موجود میباشد.پس دراین قسم ساحات باید از آفت کش های استفاده صورت گیرد که دارای زهریت ضعیف باشد تا به حشرات مفیده وزنبورهای عسل ضرروارد نگردد .

2 – سا حات استعمال آفت کش ها درآب :بعضی اوقات بمقصد کنترول لاروای پشه ملاریا ویا دیگر حشراتیکه درآب تخم گذاری منیمایند ویا بمقصد کنترول بعضی گیاهان هرزه که درآب میرویند ضرورت می افتد تا آفت کش ها مستقیماً درآب استعمال گردد پس دراینصورت اگر از دقت و توجه همه جانبه کار گرفته نشود بیم آن موجود است که یکتعدادزیادی زنده جان های مفیده آبی وهمچنان ماهی ها به بسیار آسانی از بین بروند .علت كه زراعت عقب مانده است استفاده نادرست ازعلم زراعت وطريقه بزر وكشت نبات واستفاده نادرست ادويه جات ميباشد . دهاقين كه ادويه جات را استعمال ميكنند ازدوذ تعين شده كه بالاي ليبل ادويه است آگاهي ندارند ،ووقت استعمال ادويه جات رانمي فهمند همين علت است كه كيفيت مواد زاعتي درافغانستان به سطح پاين قراردارد .ونيز نبودن امكانات براي متخصصين زراعت يگانه علت عقب مانده گي شده ميتواند ،ونيزيگانه علت عقب مانده گي بي توجه محصولان زراعت مي باشد كه از ساحه بازديد نميكند .

Article source: http://aimalnazary.blogfa.com/post/109

               
N1420449426 زراعت یا مبارزه با گرسنگی N1502698000 زراعت یا مبارزه با گرسنگی N1483515700 زراعت یا مبارزه با گرسنگی N1319556065 زراعت یا مبارزه با گرسنگی
     
حشره کش برقی اورجینال 2 کاره آسان خواب چراغ خواب و دور کننده پشه و مگس تیراژه دستگاه تصویه آب خانگی دستگاه تسویه آب خانگی
     

پشه کش نوری یا مگس کش نوری وسیله برای رهایی از شر حشرات موذی در منزل شما

چراغ خواب و دور کننده حشرات تیراژه دفع کننده حشرات مزاحم از محل زندگی و کار شما

دستگاه تصفیه آب با قابلیت 100% تصفیه آب خانگیمه بر هر شیر آبی قابل نصب می باشد

آیا می دانید روزانه چند درصد از مردم از بیماری سنگ کلیه رنج می برند؟؟

     
12,000 تومان buy زراعت یا مبارزه با گرسنگی 29,500 تومان buy زراعت یا مبارزه با گرسنگی 23,000 تومان buy زراعت یا مبارزه با گرسنگی 29,000 تومان buy زراعت یا مبارزه با گرسنگی
     
     
               
N1313602983 زراعت یا مبارزه با گرسنگی      
     
دستگاه تسویه آب خانگی با قابلیت تصفیه 1000 لیتر آب      
     

آیا می دانید روزانه چند درصد از مردم از بیماری سنگ کلیه رنج می برند؟؟

     
     
28,000 تومان buy زراعت یا مبارزه با گرسنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *