زراعت یا مبارزه با گرسنگی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 26 ژانویه 2018

نفوس روز افزون جهان ایجاب تدابیر لازم ، جهت بلند بردن سطح زراعت و فراهم آوری غذای کافی را مینماید. با رشد تکنولوژی مدرن استفاده وسیع از منابع طبیعی ، بشر نتوانسته جلو مصیبت عظیم ( قحطی ) که سبب مرگ و نا آرامی هزاران انسان می گردد را بگیرد. این معضل بشر را وا می دارد تا با استفاده از را حل های درست علمی ، مطمين و مصئون در جهت بلند بردن زراعت عصری ، سعی نموده تا جامعه بشری را از مواجهه با چنین بلایا در امان نگهدارد. بلند بردن سطح زراعت نیاز به را ه حل ها ی  مختلف علمی داشته و استفاده از تخم ها ی بذری مقاوم و جلوگیری از امراض نباتات فکتور های عمده آن می باشد. آفات کش ها مواد کیمیاوی اند که برای مبارزه علیه امراض وآفات به کار میروندو نقش بسیار حیاتی را درزنگی روزمره افاده میکند .غفلـــت ازاین مواد کیمیاوی ویا ناچیز شمردن موادکیمیاوی غفلت ازحقایق است .اگرمیخواهد که همایت ازطبعت کنیم پس ادویه جات رانادیده نگیرد . بعضی اوقات نمیتوانیم باتمام نیروی انسانی جلوی افات رابگیریم.استفاده ا زمواد کیمیاوی که تاریخ  کهن داشته گاهی موجب نارضایی های بعضی متخصصین گردیده ولی استفاده نکردن آن در ساحه زراعت مدرن امر غیر ممکن میباشد.اما جهت بلند بردن حاصلات ازروشي Integrated harassment government I.P.M كارگرفته شود امراض رابطوري موثر كنترول مينمايد. وهمچنان ميتوان بااستفاده ازعمليات زراعتي مناسب استافاده ازقارچ كش هاي مناسب ميتوان امراض راكنترول نمود . 

ادویه جات ها مواد کیمیاوی هستند که علیه امراض وآفات استعمال میشود .حیوانات که افات وامراض را به وجود میاورد عبارتند از ،حشرات ،کنه های حیوانی ونباتی ،علفهای هرزه ، پرنده گان ،امراض گیاهی مانند قارچها ،باکتریا ،ویروس ها ، جونده گان خزند گان وغیره باعث تقلیل حاصلات درمزرعه است  ونیزموش های خانگی وموش های سحرائی نیزباعث تقلیل محصولات میگردد . یک تعداد آفت کش ها به شکل مسنوی ویک تعداد آنها به شکل طبعی وجود دارد درحال حاضربیش  ( 1175) ادویه وجود دارد در سال(1999 ) درحفاظه محیط زیست امریکا  به ثبت رسيده ،ازآنجمله (426) آن علف كش ،(335)حشره كش وبه تعداد (410) قارچ كش .ونيزادويه جات نظربه مو ثريت آن جلب توجع شهرنشنان رابه خود جلب كرده است مانند استعمال بالاي مگس ، كنه ،حشرات گزنده ،موش ها ،كيكها وغيره ضرورت دارد . درسال (1845-1851) خساره سيب كچالوتوسط قارچ( (Phytophthor infestansدرايرلند قحطي كچالوبه وجود  آمد كه امروزاين بيماري به نام Late bliyht ))يعني سوختگي شاخ وبرگ كچالو يادميشود .درنتجه اين قحطي تقريبأ يك مليون نفربه حلاكت رسيده است. درسال 1930 تقريبأ( 30)ملون تن محصول خساره مند شد .ودرسال (1954) سه مليون تن گندم را در ايالات متحده كاناداخساره مند كرد ،(65) ميليون نفرازاثر مريضي سياه ،طعون سياه ، زردي رنگ پريده گي طا عون خياروغره امراض كه توسط كيك انتقا ل ميكند توسط ادويه جات ازبين رفته ميتواند ،خساره آفات درجهان سا لا نه بيش از(75) ميليارد دالر ميبا شد

فرآورده های نباتی به منظورمبارزه با حشرات موارد استعمال مختلفه دارد بعضی ازآنها برای جلب حشرات چون Geranol, eugenol برخی ازآنها برای دفع حشرات چون  Citronella وروغن سرو وبعضی ازآنها بقسم محلل (روغن پنبه دانه وگرد پوست چهارمغز) بکارمیرود. وظیفه اصلی آنها مسموم نمودن حشرات میباشد. بعضی ازحشره کشهای مروجه ازتخم ،گل ،برگ ،ساقه وریشه نباتات بدست می آید وجهت استفاده ازآن به طروق مختلف ترکیب میشوند. گرچی عده زیادی زهر های که منبع نباتی دارند یعنی حشرات را شدیدا مسموم مینماید . ولی بقایای آنها دیرپا نبوده ک موجب خطر مسمومیت انسان وحیوان گردد. این امر ازصفات پسندیده یک حشره کش بحساب میرود بخصوص وقتیکه در روی محصول خوردنی نزدیک به بهره برداری بکاربرده شود مهمترین این گروپ نیکوتین ،پایرترم و روتنون است.

الف- نیکوتین:

یک ازمواد قدیمیت که قسم حشره کش بکارمیرود ازجمله زهرهای شبه القلی است.که ازبرگ وساقه دو نوع تنباکو (nicotiona tabacum) و(Nicotiuna rastica) بدست میآید.درنبات دومی مقدار نیکوتین از(2-20 ) فیصد متغیر بوده واین امر مربوط به شرایط اقلیمی و وضع خاک می باشد.نیکوتین خالص مایع بی رنگ وشفاف است ودرآب بسیار محلول های عضوی منحل ودر مجاورت هوا به زودی غلیظ ونصواری میشود.نیکوتین زهری بسیار خطرناک وبه انسان وحیوان میباشد.ازاین لحاظ به شکل نیکوتین سلفیت (40) فیصد به بازار عرضه شده وبه دست ضرورت مندان گذاشته میشود. نیکوتین ازجمله موادی کشنده است عده زیادی حشرات را هلاک مینماید. طوریکه ازمطالعات نتیجه گیری شده مواد مذکور روی شکسته ئی سیستم عصاب تاثیر دارد. مسمومیت دقت رخ میدهد که این ماده تغذیه شده ویا ازطریق پوست بدن جذب گردد. ویا ازطریق لوله های تنفسی داخل بدن شود. اثر زهری آن بالای نباتات خیلی کم بوده ودرصورتیکه اقتصادی باشد برای بسیاری ازنباتات بکار برده میشود. نیکوتین چند نوع ترکیب داشته وشکل مروج آن نیکوتین سلفیت میباشد. این مرکب نسبتأ محفوظ تر ودرآب منحل است. نیکوتین قسم گرد نیز بکار برده میشود. طوریکه نبات تنباکو را خوب میده نموده وازگرد آن استفاده مینمایند. به این صورت ترکیب معمولی دارای نیکوتین سلفیت بوده ودرماده فعال (Bentonite) یا غیرفعال (آهک) جذب شده واستعمال میشود. اگربه شکل گاز استفاده شود. تنباکوی خشک آتش زده شده ودود آن طرف نبات آفت زده سوق داده میشود.

ب- پایرترم  ( Pyrethrum):

حشره کش است که ازکل انواع مختلفه نباتات مربوط به جنس داوری (Chrysanthemm)  بدست میآید. نوع نبات که مقدار زیاد این حشره کش ازآن استخراج میگردد.Cinerariaetolium    C بوده که قسم تجارتی دربعضی مناطق دنیا کشت میشود مقدار این زهر درگل های خشک شده ارتباط کامل با نوع نبات ودرجه پخته گی گل وشرایط آب، خاک وهوا دارد خاصیت حشره کش ای نبات برای اولین بار درکشور ایران کشف گردید وگرد گلی آن برای دفع مگس ،کیک وشپش زمانه های قدیم معمول بود.پایرترم اثر زهریت خیلی قوی بروی حشرات داشته وخیلی زود عصاب را فلج وباعث بی هوشی فوری حشرات میگردد. بیهوشی مفهوم مرگ را داشته حشرات بعد از مدتی شاید به حالت عادی برگردد. بقایای پایرترم دیرپا ومضر نیست  زیرا نورآفتاب ،حرارت زیاد ورطوبت آنرا تجزیه مینماید. اگرتوسط حیوانات پستانداران تغذیه شود نسبتأ بی خطر بوده تزئین آن درخون موجب مسمومیت گردیده وبعضی اشخاص مقابل گرد آن حساسیت دارند.اگر در روغنیات حل شود محلول فوق العاده خوب جهت کنترول مگس وپشه درمنازل میباشد. به نباتات خطر نداشته ازاین لحاظ جهت مبارزه با آفات درباغچه های دور واطراف منازل چند روز قبل ازبهره برداری به کارمیرود . روی حیوانات برای مبارزه با طفیلی های خارجی ومنع حشرات استعمال میشود اگر با غله جات مخلوط شود ازخساره آفات گدامی جلوگیری میکند. اکثرأ به شکل گرد،محلول ومحلول های زیرفشاری تولید وعرضه میشود.

ج- روتنون (Rotenone):

ماده زهریت که ازریشه (68) نوع ریشه نبات لیگیومی به دست میاید. دونوع مهم آن که دارای (5-9) فیصد روتنون بوده درشرق دور به پیمانه زیاد کشت میشود. عبارت ازاست. Derrismalaccensis, Derris elliptiaca, ellip , Derris   میباشد.برای بدست آوردن روتنون ریشه نباتات فوق خشک ومیده شده ویا اینکه با پودرقابل حل مخلوط گردیده وقسم گرد بکارمیرود. ویا جوهرآن گرفته شده وبرای ساختن محلول وگرد استفاده میشود روتنون خالص دارای رنگ سفید کرستل مانند میباشد ودر آب منحل نبوده ولی دربسیاری محلول های عضوی حل میشود درموجودیت روشنی ومواد القلی خیلی زود اوکسیدیز میشود.  روتنون حشره کش انتخابی بوده وبالای یک تعداد حشرات خیلی موثر وروی عده دیگری بی تاثیر میباشد. ممکن است مانع استفاده اوکسیجن (O) دربدن حشرات گردیده وموجب مرگ آنان شود. ازطریق جهاذ هاضمه وتماس حشره را مسموم نموده وبه حیوانات خون گرم وپستاندار ونباتات خطری ندارد،مورد استعمال زیاد روی سبزی ها ونباتات زینتی داشته وبرای تلف نمودن طفیلی های خارجیه حیوانات اهلیه نیز بکارمیرود . اکثرأبه شکل گرد،محلول ومحلول های تعلیقه تحت فشار تولید وعرضه میشود.

آفات هاي مختلف آفت كش هاي مختلف داشته وطرزاستعمال ادويه به طريقه هاي مختلف صورت ميگيرد . مثلأ آفات كش به معني حشره كش ،قارچ كش ،علف كش، نيزذكرميگردد .واژِِِه كه درآنها استعمال ميگردد پسوند Cides دارد . يعني آفت كش Pesticidesبه معني كشنده آفات است . 

تعريف: آفت كش ها مواد كيميا وي تحريك كننده رشد گياه ،تنظيم كننده رشد ، برگ

ريزها ،خزان كننده ها ويا مواد كه خشك شدن گياه را ترشح ميكند ياد ميگر دد .

تعريف :مختصرآن :آفت كش ها عبارت ازنوع ادويه است كه عليه امراض نباتي استعمال ميشود.

.Pestecideبه معني كل شاميل مواد كيميا وي است كه درمبارزه باحشرات ،

قارچها ،گياه هرزه ،الجي ها،جونده گان ،كنه ها، نيماتود ها ،بكتريا ،وغيره استعمال

ميشود. 

Pestecides :

پيستي سايد ها به (13) بخش تقسيم شده است .كه چندين دانه آندرزراعت قابل احميت است كه عبارت اند از.

1- Insecticides : Carboryl ازجمله حشره كش است كه عليه حشرات استعمال ميشود.

شپشک ها،زنجيره ها ،مگس ها مورد استعمال دارد وعلیه مادر کیکان موثر است وحشرات مانند کرم تخم خوارسیب ،شفتا لو،کفشک گندم انواع ملخ هاوشپشک ها را از بثن میبردهر گاه بالای درختان سیب استعمال گرددیک اندازه میوه آنرا یکه مینما ید واندازه استعمال.آن 2-3 گرام در یک لیتر میباشد.

7-Nematicides :عليه نماتود ها استعمال ميشود .مانند كرم باريك وكوچك كه درزمين موجود است وباعث امراض مختليف زيشه ميگردد .

8-Bactericides :عليه بكتريا استعمال ميشود .مثلأ حيوانات كوچك ميكروسكوپيك

 است. 

1- انتخاب آفت كشها .

2- حمل ونقل آفت كشها.

3- ذخيره كردن آفت كشها .

4- مخلوط كردن واستعمال آفت كشها .

5- طريقه استعمال آفت كشها .

6- منحديم كردن ضروف خالي وآفت كش هاي باقي مانده .

7- نكات مهم براي استخدام كننده ها .

الف -اشخاص كه براي استعمال آفت كش ها استخدام ميشود.

1- تمام كسانيكه براي كاركردن آفت كشها استخدام ميشود بايد ازخطرات آفت

کشها مطلع باشند.

2- خدمات درماني قبلأ بايد تدارك ديده شده باشد .

3- شماره تلفن وآدرس نزديك ترين مركزدرمان مسموميتها وجود داشته باشد.

ب. انتخاب آفت كشها .

۱-آفت كه بالاي آن مبارزه صورت ميگيرد بايد تشخيص داده شود .درصورتيكهدرموردآفت شك دارند به نذديك ترين اشخاص ساحب نظربه تماس شويد.

۲-مواد كيمياوي كه توسط افراد مسلكي توسعه شده انتخاب كنيد وبقاياي آنرا به فصل بعدي زرع استعمال نمايد .

۳- بايد به ظرفيكي ادويه با آن مخلوط است بايد دست نزنيد واز احتياط كاربگيريد

4- فقط ادويه جات رانظر به ضروريات فصل نموعي خريداري كنيد .

ج .  حمل ونقل آفت كشها .

۱- ظروفيكه توسط ادويه جات آلوده است بايد به علامات خطرنشاني شود .

2- براي حمل ونقل ادويه جات كه سرآن باز است ويا طوري تصادفي بازميشود  درانتقال‌آن ازموترهاي سربازاستفاده ميكنيم .

3- درجاي كه ادويه وجود دارد بايد محافظ باشد ويا ازانتقال قوطي ها بشكها شكسته احتياط كنيد .

استفاده ازادويه جات وابستگي به عوامل مختلف از جمله نوع بيماري ،محلهاي استقرار ،عامل بيماري واقتصادي بودن آن بستگي دارد .ادويه جات به طريقه هاي مختلف مانند ضدعفوني كردن تخم ،محلول پاشي ،گرده پاشي ،ضدعفوني كردن خاك ،محلول ريزي در خاك ،فروبردن اندام گياه در محلول ادويه .

1- ضدعفوني گردن تخم واندام گياه : تخم گياه را ضدعفوني ميكنيم كه تا ازبيماريزا جلوگيري كرده باشيم .

2- محلول پاشي :محلول پاشي يكي از معمول ترين طريقه كنترول قارچها ،گياهان هرزه وحشرات ميباشد بالاي اندامهاي آنها پاشيده شده وآنها راازنموبازميدارد.

3- گرده پاشي :بعضي از باغداران گرده پاشي رابه علت آساني كارانجام ميدهند اين نوع اقتصادي نبوده وتوسط باد به كنارمزرعه انتقال ميكند وهمچنان پوشش ضعيف در روي گياه است وامروز كمتر كار برد دارد .

4- فروبردن اندام گياه در محلول ادويه :بعضي ازاندامهاي گياهان راقبل ازبزرداخل محلول كرده وبعداُ آنرا بزرميكنيم مانند كچالو وغيره.    

5- محلول پاشي در خاك : معمولآ بعد ازبرداشت گياه ويابعد ازعمليه كشت پاشيده ميشود .

6- مدفون كردن ادويه بشكل جويچه اي: ادويه رابصورت پودر ويامحلول دور تر ازنبات دركشت هاي قطاري ودر ختان ميريزيم وبعداّ آبياري ميكنيم.

7- استعمال به طريقه كپسول :اين ادويه را به قسم كپسولهاي گازي به زمين 2-3هفته قبل از بزر دفن ميكنيم كه اين طريقه بعد از چند روز كفيده وتوسط منفذ خاك انتقال ميكند وباعث ازرفتن پرازيت هاي خاكي ميشود.

http://aimalnazary.blogfa.com/post/109

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
حشره کش برقی اورجینال 2 کاره آسان خواب اسپری دافع حشرات نانو با گارانتی شرکتی مستند زیبا و دیدنی حشرات-اورجینال دورکننده حشرات و حیوانات
     

پشه کش نوری یا مگس کش نوری وسیله برای رهایی از شر حشرات موذی در منزل شما

اسپری ضد حشرات نانو دارای شماره پروانه 118/21694 و شماره شناسه نانو 102/3/1139

اورجینال-کاملترین و با کیفیت ترین مجموعه مستند حشرات و خزندگان-

این مدار توانایی ایجاد فرکانس های بالا را دارد .این فرکانس موجب آزار حشرات میشود

     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول  
     
فروش اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار خرید اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck خرید اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار  
     

گیاه حشره خوار | آیا می خواهید یک گیاه زیبای گوشت خوار داشته باشید؟‬

تایید شده ترین راه حل برای دفع حشرات مزاحم می باشد

گیاه حشره خوار | آیا می خواهید یک گیاه زیبای گوشت خوار داشته باشید؟‬

 
     

دیدگاهتان را بنویسید