گیاهپزشکی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 08 آوریل 2018

امتحان گیاه پزشکی محصولات انباری و خانگی

 

1-      از گندم آلوده به کدام آفت بوی عسل استشمام میشود.

         الف)   Trogoderma  granarium                     ب) Oryzaephilus  surinamensis         

           ج)       Rhyzopertha dominica                     د ) Sitotroga  cerealella       

      2- در کدامیک از آفات زیر هر دو مرحله زیستی آفت ( ح کامل و لاروی ) خسارت زا میباشند.

         الف) سوسک نان            ب) سوسک توتون           ج) لمبه گندم                  د) بید گندم

  

      3- کپسول تخم بلاتیده ها معمولا” دارای چند تخم است .

        الف) 12 – 48                   ب)  12 – 24               ج) 6 – 12                  د) 16 – 18

      4 – سوسری ها از نظر رفتاری حشراتی ………………….هستند.

        الف) شب فعال و سرما دوست                    ب) شب فعال و گرمادوست   

          ج) همیشه فعال و زنده زا                          د) روز فعال و ناقل بیماری های مهم

 

      5- خسارت این آفت انباری  منحصرا” مربوط به دوره لاروی است , فعالیت در سطح توده غلات , زمستان بصورت لاروی  و چندین نسل درسال  ایجاد می کند. 

        الف) سوسک باقلا              ب) سوسک نخود فرنگی                 ج) لمبه گندم                د) سوسک لوبیا

      6-  عارضه میازیس توسط کدام یک از حشرات زیر ایجاد میشود.

        الف) Lucilia   sp           ب) Stomoxys    sp        ج)   Culex    sp        د) Spalangia    sp   

 

      7-  نام فارسی و خانواده   Lasioderma  serricorne  کدام گزینه است .

       الف) سوسک توتون-  Anobiidae                  ب) سوسک نان – Anobiidae   

          ج) سوسک توتون- Cucujidae                     د) سوسک نان – Cucujidae

      8-  در کدامیک از آفات زیر فقط مرحله بالغ از خون انسان تغذیه میکند.

        الف) ساس رختخواب               ب)  کک  انسان                  ج) شپش سر                  د) شپش مو

 

      9- Forceps     چیست ؟

          الف) آرواره انبرک مانند در سرباز موریانه        ب)  آرواره انبرک مانند در گوشخیزک ها                          

ج) سرسی انبرک مانند در سرباز موریانه        د)   سرسی انبرک مانند در گوشخیزک ها                          

     10-  نام علمی سوسک باقلا کدام گزینه است .

           الف) Acanthoscelides  obsoletus       ب) Bruchus  pisorum .  

            ج)Bruchus  rufimanus                        د) Bruchus  lentis

 

      11- کدام بیماری یا بیماری های زیر توسط کک ها منتقل می شود.

          الف) بیماری خواب             ب) سالک                ج)  مرگ  سیاه               د)  موارد الف  و ب

     12- نام علمی شب پره آرد چیست و از کدام خانواده است؟

           الف) Ephestia  kuhniella       Pyralidae          ب)‌ Sitotroga  cerealellaPyralidae          ج) Ephestia  kuhniella      Gelechiidae      د)  Sitotroga  cerealellaGelechiidae               

 

     13- کدامیک از حشرات زیر ناقل بیماری لیشمانیوز است.

           الف)  مگس خانگی            ب) پشه خاکی             ج) کک انسان               د) پشه کولکس

      14-  ساس تختخواب از کدام خانواده و با چه نوع دگردیسی میباشد.

الف) Cimicidae– کامل      ب )  Cimicidae– ناقص         

ج) Culicidae – کامل        د) Culicidae  – ناقص

 

     15-  عدم وجود بال – خونخواری در هر دو جنس و دگردیسی کامل از مشخصات کدام حشرات است .

          الف) کک ها                    ب) ساس ها                ج) پشه ها                   د) شپش ها

     16-  این حشره  تخم های خود رابصورت تک تک درون آب قرار داده و لارو های حاصل بصورت عمود با سطح آب قرار می گیرند .

            الف)  پشه Aedes     ب) پشه   Culex         ج) پشه  Anophles            د) پشه  Phlebotomus

 

     17-  لوبیا چشم بلبلی میزبان مرجح کدام آفت زیر است؟.

         الف) Callosobruchus  maculates         ب) Bruchus  rufimanus 

           ج) Acanthoscelides  obsoletus           د) هیچکدام 

 

     18-  Nit  یا  رشک چیست؟

 الف)  کپسول تخم سوسری ها     ب) عارضه ایجاد شده از شپش ها     ج) تخم شپش ها      د) بیماری ایجاد شده از کک ها

 

     19-  این حشره تخم های خود را بصورت منفرد و به حالت موازی با سطح آب گذاشته و تخم ها دارای کیسه هوایی طرفی هستند.

             الف)    پشه  کولکس             ب)  پشه ایدس                 ج) پشه خاکی               د) پشه آنوفل

  

    20-   راه اصلی ابتلا انسان به سالک کدام است؟

      الف)  تماس با فرد آلوده                              ب) گزش توسط پشه Anophles     

    ج) گزش مگس  Sarcophaga                   د) گزش پشه Phlebotomus

Article source: http://mr-gholami.blogfa.com/author/mr-gholami

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
حشره کش برقی اورجینال 2 کاره آسان خواب چراغ خواب و دور کننده پشه و مگس تیراژه دستگاه تصویه آب خانگی دستگاه تسویه آب خانگی
     

پشه کش نوری یا مگس کش نوری وسیله برای رهایی از شر حشرات موذی در منزل شما

چراغ خواب و دور کننده حشرات تیراژه دفع کننده حشرات مزاحم از محل زندگی و کار شما

دستگاه تصفیه آب با قابلیت 100% تصفیه آب خانگیمه بر هر شیر آبی قابل نصب می باشد

آیا می دانید روزانه چند درصد از مردم از بیماری سنگ کلیه رنج می برند؟؟

     
12,000 تومان خرید حشره کش برقی اورجینال 2 کاره آسان خواب 29,500 تومان خرید چراغ خواب و دور کننده پشه و مگس تیراژه 23,000 تومان خرید دستگاه تصویه آب خانگی 29,000 تومان خرید دستگاه تسویه آب خانگی
     
     
               
عکس محصول      
     
دستگاه تسویه آب خانگی با قابلیت تصفیه 1000 لیتر آب      
     

آیا می دانید روزانه چند درصد از مردم از بیماری سنگ کلیه رنج می برند؟؟

     
     
28,000 تومان خرید دستگاه تسویه آب خانگی با قابلیت تصفیه 1000 لیتر آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *